Archive for the ‘My Tutorials’ Category


Tôi đọc được bài viết này https://isc.sans.edu/diary/25158 của ông Didier Stevens thấy hay nên viết lại.

Sử dụng công cụ oledump.py để kiểm tra xem tài liệu có chứa macro hay không:

Theo kết quả trên hình, tài liệu này có chứa VBA code. Xem thử nội dung của VBA code này thì thấy sẽ thực hiện lấy nội dung của object qmhxyrgkymtfz để gán cho các biến

Set DicqGKLkCZm = GetObject(qmhxyrgkymtfz.Controls(1).Text)
nLnTGkzGrXqrWp = qmhxyrgkymtfz.Controls(100 - 98).Value
nLnTGkzGrXqrWp = nLnTGkzGrXqrWp & "" & qmhxyrgkymtfz.Controls(0).Value

Cũng theo kết quả parse bằng oledump thì thấy có stream 15 là một “Stream O”, và theo nghiên cứu của ông Didier Stevens thì kiểu stream này thường được sử dụng để che dấu các payload. Sử dụng plugin_stream_o.py của chính tác giả để dump nội dung của Stream 15:

Theo kết quả trên hình thì có thể thấy đây là một powershell script đã được encode sang dạng base64. Thực hiện decode chuỗi base64 ở trên bằng base64dump.py. Kết quả như sau:

Chọn id đầu tiên và dump qua dạng Ascii:

Nhìn vào kết quả trên hình có thể thấy nội dung của Powershell là ở dạng Unicode. Sử dụng tùy chọn -t và chọn utf16:

Với kết quả có được, ta thấy powershell này sẽ thực hiện decode một chuỗi base64 và giải nén nó COMPREsSiON.deflATeSTREAm([syStem.IO.MEMOrYstreAm][sYSTeM.CONVerT]::FRoMBase64strinG . Tiếp tục thực hiện:

Khối data ở trên đã bị nén ” DeflateStream ” – là dạng Zlib. Sử dụng công cụ translate.py để giải nén:

Sau khi giải nén xong ta có được PowerShell cuối cùng, nhiệm vụ của nó là một downloader, kết nối tới C2 để tải các file khác:

hxxp://dx019xsl1pace[.]xyz/sywo/fgoow[.]php?l=styer7[.]gxl
hxxp://109[.]196[.]164[.]79/3[.]php

End.


Chal7

Escape Room

emo_popo_cholerBài Write-up cho Chal7 của Flareon 4.

Download here: Chal7.writeup

Regards,

 


Bài write-up cho Chal6 của FlareOn 4.

Download here: Chal6_writeup

Regards,


Đợt rồi lọ mọ kiếm sample phục vụ cho một project nhỏ của mấy anh em trong team VReT, vô tình “nhặt” được một sample cũng hay hay, do:

 • Có nội dung liên quan chính trị,  khả năng sử dụng để targeted attacks.
 • Áp dụng CVE-2017-0199 để lây nhiễm mã độc lên máy nạn nhân.

Hash của sample: 7b65b7f4678e9b915640d41d38151621076d4f539b677b0e3f98971547d68fd0

Dùng file/ Trid để kiểm tra thông tin sample (để khẳng định chắc chắn nó là định dạng RTF):

file

Fig 1

trid

Fig 2

Thử chuyển đổi sang định dạng PDF để xem qua nội dung:

rtf_content

Fig 3

Đọc thấy nội dung chuẩn bị có vẻ công phu lắm…  107

Hiện nay, có hai công cụ của hai chuyên gia nổi tiếng dùng để phân tích file có định dạng RTF là:

Sử dụng rtfdump, sau khi parse file, công cụ phát hiện có object data được nhúng tại vị trí 1201:

rtfdump_1

Fig 4

Tiếp tục dùng rtfdump, lựa chọn vị trí 1201 để dump, thêm tùy chọn –H để decode và xem dưới dạng hexa, -i để in ra các thông tin liên quan tới object tại vị trí được lựa chọn:

rtfdump_2

Fig 5

Theo thông tin thì object được nhúng có định dạng là OLE file:

rtfdump_3

Fig 6

Sử dụng tùy chọn –d để dump, ta có được thông tin:

rtfdump_4

Fig 7

Như vậy, khi mở tài liệu này nó sẽ tự động kết nối và download một tập tin khác tại hxxps://cdn-gmirror.appspot.com/template.rtf. Thử download tập tin template.rtf (tính đến thời điểm viết bài):

rtfdump_5

Fig 8

Kiểm tra file vừa tải về, trid báo unknown còn file báo định dạng là HTML chứ không phải là RTF:

file_2

Fig 9

Mở file bằng một trình Text Editor, thấy đây là một VBScript, thực hiện việc gọi powershell để download file tại hxxps://tp-qbm.appspot.com/icon.png và lưu với tên là unikey.exe tại hai thư mục là “%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup” và “%ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup”:

VBScript

Fig 10

Thử download file tại hxxps://tp-qbm.appspot.com/icon.png, tính đến thời điểm viết bài thì file này không còn nữa:

icon_not_found

Fig 11

End.

m4n0w4r


Target: CrackMe v2.0

Author: Greedy Fly

1. Kiểm tra sơ bộ

 • Scan bằng DIE:
  • Compiler: không có thông tin.
  • Crypto: không có thông tin.
  • String: “Ok… Now It’s Registered!!!
 • Scan bằng ExeInfo:
  • Compiler: báo Unknown, nhưng nghi ngờ MASM.
 • Chạy thử:
  • Giao diện như hình, gồm ảnh có các quân cờ, textbox cho nhập Serial:

GreedyFly1

 • Nhập thử Serial bất kỳ, nhấn Check thì thoát luôn … doubt
 • Lấy thông tin Serial textbox bằng công cụ ResHacker:

GreedyFly2

Textbox này có ID là 104 (dec), chuyển sang hex là 0x68 (hex).

1. Phân tích crackme

Qua thông tin ở trên, tạm đoán tác giả cho hình bàn cờ chắc là có liên quan tới nước đi của quân cờ, nhưng cơ bản cờ vua trước đây tôi chỉ đánh cho vui, mà toàn đánh có đầy đủ tất cả các quân trên bàn cờ, nên nhìn vào cái kiểu bày quân giống như cờ thế trong cờ tướng như thế này thì chịu thua 107.

Vứt CrackMe vào IDA xem thử có được thêm thông tin gì không? Sau khi IDA analyze xong, tìm thông tin đoạn code liên quan tới việc sử dụng ID của textbox đã có được ở trên. Thường thì MASM sẽ dùng lệnh push ID, nên tại IDA nhấn Alt + T để tìm tất cả lệnh push 0x68

GreedyFly3

Tìm được 2 vị trí như trên hình, tới địa chỉ đầu tiên trước:

GreedyFly4

Đoạn code liên quan được rename và comment lại như trên hình. Sau lời gọi hàm SendMessageA thì thông tin serial nhập vào được lưu vào lpInputSerial, thanh ghi eax chứa độ dài của chuỗi Serial nhập vào. Độ dài của này được xử lý tại sub_0040148E đã được rename thành CheckSerLength. Đoạn code CheckSerLength như sau:

GreedyFly5

Với đoạn code trên tóm gọn lại có được như sau:

((Ser_len + 1) * 16 + 64) * 386 = 148224 --> Ser_len = 19

Vậy kết luận, chuỗi Serial nhập vào phải có 19 kí tự.

Giả sử, với chuỗi Serial nhập vào “a1b2c3d4e5f6g7h8i90”, sẽ qua được đoạn code trên và tới đoạn code kiểm tra như dưới đây:

GreedyFly6

Đoạn code như trong hình sau khi phân tích, debug đã được rename lại như trên. Sub_00402240 được rename thành Md5_Signature do khi vào trong sub này thấy dấu hiệu sau:

GreedyFly7

Nhìn quen quen, google lại cho chắc, có được thông tin tại Wiki (https://en.wikipedia.org/wiki/MD5) như sau:

//Initialize variables:
var int a0 := 0x67452301  //A
var int b0 := 0xefcdab89  //B
var int c0 := 0x98badcfe  //C
var int d0 := 0x10325476  //D

Sau bước khởi tạo MD5, crackme thực hiện sao chép chuỗi Serial nhập vào thông qua sub_00402280 (đã đổi tên thành MakeCopyOfSerial). Sau hàm này thì chuỗi Serial được lưu vào:

GreedyFly8

Mảng này sau đó được bổ sung thêm giá trị tại sub_004022F4 (đã đổi tên thành Hash) để tạo thành mảng gồm 64 bytes, sau đó được đem đi tính Hash:

GreedyFly9

Kết quả có được của CopyOfSerial là đầu vào cho thực hiện tính Hash như sau:

GreedyFly10

Chuỗi Hash sau khi tính được sẽ được chuyển sang dạng Hex (00401436 Convert2Hex) để so sánh với chuỗi Hex mặc định mà Crackme khai báo ban đầu là “7E9C7F1A62B7B93F34A6A6C16BCAA840“. Nếu không khớp sẽ exit luôn.

Với dạng crackme này, việc brute-force (tôi hay gọi là “tấn công bạo lực”boss) để từ chuỗi Hash mặc định tìm ra chuỗi có 19 kí tự ban đầu là điều rất khó. Hơn nữa, nếu làm như thế thì tác giả cũng chẳng ra đề kiều đánh đố như vậy làm gì. Vậy là phải tìm cách đánh cờ để tìm ra đáp án!!

Nhìn vào cái ảnh bàn cờ của Crackme cùng khả năng đánh cờ kém như tôi thì thôi cũng chào thua hell-yes-onion-head-emoticon. Tôi suy nghĩ thử tìm xem có trang nào online cho phép dựng lại bàn cờ này không và hi vọng cho dựng lại thì nó cũng chỉ ra cách đi. Loay hoay ngồi google một lúc, tìm được trang này: http://masterchessopenings.com/chess-analysis-program

Truy cập trang, sau đó Edit lại bàn cờ như trong cái ảnh mà crackme cho:

GreedyFly11

Sắp xếp xong bàn cờ như trên, chuyển qua phân Analysis có được thông tin các bước đi cờ như sau:

GreedyFly12

Suy nghĩ Serial có độ dài là 19 kí tự và chắc chỉ có các kí tự chữ cái và số, nên loại bỏ các dấu “+” đi, có được chuỗi sau “a4bxa4b5a3Nb4Ka1Nb3”. Nhập thử chuỗi này:

GreedyFly13

Done!36

Thật là vi diệu ….


Tải crackme tại: http://crackmes.de/users/san01suke/somecrypto02/

Bài viết tham khảo write-up của Johannesbade , tại : http://johannesbader.ch/2014/07/crackmes-de-san01sukes-somecrypto02/

1.Patch file để lấy full code

Giao diện của crackme khi thực thi tương tự như SomeCrypto~01:
01

Load crackme vào OllyDBG. Tại EP có được code như sau:
02

Quan sát, nhận thấy có hai điểm khá thú vị:

 • Vùng code trước 0x4014D3 không thể disassembly được và trông giống như đã bị làm rối (obfuscated).
 • Vùng code sau EP rõ ràng sẽ làm thay đổi code của crackme. Bắt đầu tại vị trí 0x401000, lệnh XOR được sử dụng để XOR chính xác 0x4D3 bytes (lưu tại ecx) với giá trị 0x20h (lưu tại al).

Vùng code tại 0x401000 trước khi thay đổi:

03

Nhấn F8 để trace thử một vài lần sẽ thấy được các bytes đã được thay đổi:

04

Để có đầy đủ các byte sau khi XOR, đặt BP tại lệnh 004014EF   . FFD0       call   eax, sau đó nhấn F9, break tại BP. Lúc này đã có toàn bộ code sau khi XOR, nhưng OllyDbg không tự động phân tích lại và vẫn hiển thị các bytes. Nhấn Ctrl + A để phân tích lại code sẽ có được đầy đủ thông tin:

05

Lưu lại bản patched của crackme sau khi các bytes từ 0x401000 tới 0x4014D2 đã được XOR với 20h (Dump file và sửa lại EP của file mới thành 0x14B0). Sau đó, sử dụng IDA Pro để load file mới:

06

2. Phân tích sub_4011E0 – lần 1

Mở Subviews Strings (Shift + F12), quan sát thấy có chuỗi “Success”:

07

Tìm tới đoạn code liên quan tới chuỗi này:

08

Theo đoạn code trong hình, ta sẽ nhận được thông báo “Success” nếu sub_4011E0 trả về một giá trị khác 0 tại thanh ghi eax. Tiến hành phân tích sub_4011E0:

09

Theo thông tin cung cấp khi debug với OllyDBG, ta thấy rằng thanh ghi edi sẽ chứa chuỗi szSerial mà ta nhập vào:

10

Quan sát đoạn mã tại loc_401296:

11

Với thông tin có được, chuyển sang mã giả ta như sau:

serial = edi
IF strlen(serial) == 0 THEN
  RETURN 0 // loc_401296
END

Nếu có nhập serial (serial không phải là chuỗi rỗng) thì đoạn mã tiếp theo được thực hiện:

12

Đoạn mã trên thực hiện tính toán chiều dài của serial và trả về 0 nếu không phải là 7. Ta có mã giả như sau:

serial_length = strlen(serial)
IF serial_length != 7 THEN
  RETURN 0 // loc_401296
END

Nếu chiều dài nhập vào lớn hơn 7, đoạn mã tiếp theo sẽ thực hiện lời gọi tới một subroutine khác:

13

eax là một biến cục bộ. Vùng bộ nhớ ebp+arg_0 = ebp+8 trỏ đến nội dung của Name textbox, kiểm tra bằng OllyDbg ta có được:

14

var_1C là biến mà chưa biết kiểu, mã giả có được như sau:

sub_401000(&var_1C, szName)

3. Phân tích sub_401000

Chuyển tới sub_401000, toàn bộ code tại đây như sau:

.text:00401000 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:00401000
.text:00401000
.text:00401000 ; int __usercall sub_401000@<eax>(int mapping@<eax>, int szName@<edx>)
.text:00401000 sub_401000   proc near        ; CODE XREF: sub_4011E0+26p
.text:00401000         mov   dword ptr [eax], 0 ; mapping[0] = 0x0
.text:00401006         mov   dword ptr [eax+4], 1 ; mapping[4] = 0x1
.text:0040100D         mov   dword ptr [eax+8], 2 ; mapping[8] = 0x2
.text:00401014         mov   dword ptr [eax+0Ch], 3 ; mapping[12] = 0x3
.text:0040101B         mov   dword ptr [eax+10h], 4 ; mapping[16] = 0x4
.text:00401022         mov   dword ptr [eax+14h], 5 ; mapping[20] = 0x5
.text:00401029         mov   dword ptr [eax+18h], 6 ; mapping[24] = 0x6
.text:00401030         mov   cl, [edx]
.text:00401032         test  cl, cl     ; if szName[i] is null
.text:00401034         jz   short locret_40108C ; then exit sub
.text:00401036         push  esi       ; save esi
.text:00401037         jmp   short top_Loop
.text:00401037 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:00401039         align 10h
.text:00401040
.text:00401040 top_Loop:                ; CODE XREF: sub_401000+37j
.text:00401040                     ; sub_401000+89j
.text:00401040         movsx  ecx, cl     ; Temp = szName[i]
.text:00401043         and   ecx, 80000001h ; Temp &= 0x80000001; set SF = 1 if result is 80000000h
.text:00401049         jns   short swap_mapping ; if Temp != 0 then swap(mapping[0], mapping[4])
.text:0040104B         dec   ecx
.text:0040104C         or   ecx, 0FFFFFFFEh
.text:0040104F         inc   ecx
.text:00401050
.text:00401050 swap_mapping:              ; CODE XREF: sub_401000+49j
.text:00401050         jz   short rotate_left ; if Temp = 0 then rotate_left_mapping
.text:00401052         mov   esi, [eax+4]  ; \
.text:00401055         mov   ecx, [eax]   ; |<- swap(mapping[0], mapping[4])
.text:00401057         mov   [eax], esi   ; |
.text:00401059         mov   [eax+4], ecx  ; /
.text:0040105C
.text:0040105C rotate_left:              ; CODE XREF: sub_401000:swap_mappingj
.text:0040105C         mov   ecx, [eax]   ; ecx = mapping[0]
.text:0040105E         mov   esi, [eax+4]
.text:00401061         mov   [eax], esi   ; mapping[0] = mapping[4]
.text:00401063         mov   esi, [eax+8]
.text:00401066         mov   [eax+4], esi  ; mapping[4] = mapping[8]
.text:00401069         mov   esi, [eax+0Ch]
.text:0040106C         mov   [eax+8], esi  ; mapping[8] = mapping[12]
.text:0040106F         mov   esi, [eax+10h]
.text:00401072         mov   [eax+0Ch], esi ; mapping[12] = mapping[16]
.text:00401075         mov   esi, [eax+14h]
.text:00401078         mov   [eax+10h], esi ; mapping[16] = mapping[20]
.text:0040107B         mov   esi, [eax+18h]
.text:0040107E         mov   [eax+14h], esi ; mapping[20] = mapping[24]
.text:00401081         inc   edx
.text:00401082         mov   [eax+18h], ecx ; mapping[24] = ecx
.text:00401085         mov   cl, [edx]    ; cl = next char of szName
.text:00401087         test  cl, cl     ; if not null
.text:00401089         jnz   short top_Loop ; continue Loop
.text:0040108B         pop   esi       ; restore esi
.text:0040108C
.text:0040108C locret_40108C:             ; CODE XREF: sub_401000+34j
.text:0040108C         retn
.text:0040108C sub_401000   endp
.text:0040108C

Phân tích subroutine từ đầu tới cuối có được thông tin như sau:

 • Khởi tạo một mảng, tạm đặt tên là mapping[] và gán các giá trị cho mảng: {0,1,2,3,4,5,6}
 • Kiểm tra từng kí tự trong chuỗi szName nhập vào theo biểu thức: Temp &= 0x80000001 (với Temp = szName[i])
  • Nếu Temp != 0, thực hiện đổi vị trí hai giá trị đầu tiên của mảng. Ví dụ, sau khi đổi sẽ là {0,1,2,3,4,5,6} -> {0,1,2,3,4,5,6}
  • Nếu Temp = 0, thực hiện việc gán lại các giá trị trong mảng theo kiểu dịch trái quay vòng. Ví dụ, sau khi thực hiện sẽ có {0,1,2,3,4,5,6} -> {0,1,2,3,4,5,6}
 • Lặp lại cho đến khi hết chuỗi szName, kết quả trả về là mảng mapping[] sau khi thực hiện các phép hoán đối và gán lại.

Mã giả của sub_401000 có được như sau:

FUNCTION sub_401000(mapping<var_1C>, szName)
  mapping = {0,1,2,3,4,5,6} // in eax = &var_1C
  FOR character IN szName DO
    IF character % 2 != 0 DO
      swap(mapping[0], mapping[1])
    ENDIF
    circular_left_shift(mapping)
  ENDFOR
  RETURN mapping
END

4. Phân tích sub_4011E0 – lần 2

Phân tích xong sub_401000, quay trở lại sub_4011E0 để phân tích tiếp các lệnh bên dưới:

15

Đoạn code này đơn giản thực hiện việc copy chuỗi mặc định của crackme tại địa chỉ byte_403010 (hardcoded_str) tới byte_403140 (copy_hardcoded_str). Sau đó kiểm tra xem chuỗi sau khi copy có null hay không? (Điều kiện này hơi thừa vì đã copy vào rồi thì null thế nào được 🙂 ). Mã giả của đoạn code trên như sau:

STRCPY(byte_403140, byte_403010) // copy string byte_403010 to byte_403140
IF byte_403140 == NULL THEN
  GOTO loc_40123A \\ should never happen
ENDIF

Chuỗi hardcoded ban đầu của crackme tại địa chỉ byte_403010 như hình bên dưới:

16

Tiếp theo là một vòng lặp nhỏ khác:

17

Vòng lặp này thực hiện duyệt toàn bộ chuỗi sau khi copy tại byte_403140 (copy_hardcoded_str) cho tới khi gặp null và tăng dần thanh ghi esi. Kết thúc vòng lặp thì giá trị có được của thanh ghi esi chính là độ dài của chuỗi tại byte_403140, ta có mã giả như sau:

esi = strlen(byte_403140)

Đoạn code tiếp theo sẽ là lời gọi tới một subroutine khác với hai tham số truyền vào là var_1Cstrlen(byte_403140):

18

Trong đó, tham số var_1C chính là mảng mapping[] đã phân tích ở trên, chứa các giá trị từ 0 đến 6 đã được trộn lại bởi sub_401000.

5. Phân tích sub_401110

.text:00401110 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:00401110 ; Attributes: bp-based frame
.text:00401110 ; _UNKNOWN *__userpurge sub_401110@<eax>(_UNKNOWN *result@<eax>, int len_copy_hardcoded)
.text:00401110 sub_401110   proc near        ; CODE XREF: sub_4011E0+5Ep
.text:00401110                     ; sub_4011E0+71p
.text:00401110
.text:00401110 var_1C     = dword ptr -1Ch
.text:00401110 var_18     = word ptr -18h
.text:00401110 var_16     = byte ptr -16h
.text:00401110 var_14     = dword ptr -14h
.text:00401110 var_10     = dword ptr -10h
.text:00401110 var_C      = dword ptr -0Ch
.text:00401110 var_8      = dword ptr -8
.text:00401110 var_4      = dword ptr -4
.text:00401110 len_copy_hardcoded= dword ptr 8
.text:00401110
.text:00401110         push  ebp
.text:00401111         mov   ebp, esp
.text:00401113         mov   ecx, 7     ; ecx = 7
.text:00401118         sub   esp, 1Ch
.text:0040111B         cmp   [ebp+len_copy_hardcoded], ecx ; If strlen(copy_hardcoded) < ecx
.text:0040111E         jle   exit_sub    ; then exit_sub()
.text:00401124         mov   edx, [eax+8]
.text:00401127         lea   edx, [ebp+edx+var_1C]
.text:0040112B         mov   [ebp+var_4], edx ; v0 = mapping[8]
.text:0040112E         mov   edx, [eax+0Ch]
.text:00401131         lea   edx, [ebp+edx+var_1C]
.text:00401135         mov   [ebp+var_8], edx ; v1 = mapping[12]
.text:00401138         mov   edx, [eax+10h]
.text:0040113B         lea   edx, [ebp+edx+var_1C]
.text:0040113F         push  ebx
.text:00401140         push  esi
.text:00401141         mov   esi, [eax]
.text:00401143         mov   [ebp+var_C], edx ; v2 = mapping[16]
.text:00401146         mov   edx, [eax+14h]
.text:00401149         push  edi
.text:0040114A         mov   edi, [eax+4]
.text:0040114D         mov   eax, [eax+18h]
.text:00401150         lea   edx, [ebp+edx+var_1C]
.text:00401154         mov   [ebp+var_10], edx ; v3 = mapping[20]
.text:00401157         lea   edx, [ebp+eax+var_1C]
.text:0040115B         mov   eax, offset copy_hardcoded ; j = 2
.text:00401160         lea   esi, [ebp+esi+var_1C] ; v5 = mapping[0]
.text:00401164         lea   edi, [ebp+edi+var_1C] ; v6 = mapping[4]
.text:00401168         mov   [ebp+var_14], edx ; v4 = mapping[24]
.text:0040116B         sub   ecx, eax    ; ecx -= eax
.text:0040116D         lea   ecx, [ecx+0]  ; ecx = &ecx
.text:00401170
.text:00401170 top_Loop:                ; CODE XREF: sub_401110+B6j
.text:00401170         movzx  edx, byte ptr [eax-2]
.text:00401174         mov   ebx, [ebp+var_4]
.text:00401177         mov   [esi], dl    ; temp_arr[v5] = copy_hardcoded[j-2]
.text:00401179         movzx  edx, byte ptr [eax-1]
.text:0040117D         mov   [edi], dl    ; temp_arr[v6] =copy_hardcoded[j-1]
.text:0040117F         movzx  edx, byte ptr [eax]
.text:00401182         mov   [ebx], dl    ; temp_arr[v0] = copy_hardcoded[j]
.text:00401184         movzx  edx, byte ptr [eax+1]
.text:00401188         mov   ebx, [ebp+var_8]
.text:0040118B         mov   [ebx], dl    ; temp_arr[v1] = copy_hardcoded[j+1]
.text:0040118D         movzx  edx, byte ptr [eax+2]
.text:00401191         mov   ebx, [ebp+var_C]
.text:00401194         mov   [ebx], dl    ; temp_arr[v2] = copy_hardcoded[j+2]
.text:00401196         movzx  edx, byte ptr [eax+3]
.text:0040119A         mov   ebx, [ebp+var_10]
.text:0040119D         mov   [ebx], dl    ; temp_arr[v3] = copy_hardcoded[j+3]
.text:0040119F         movzx  edx, byte ptr [eax+4]
.text:004011A3         mov   ebx, [ebp+var_14]
.text:004011A6         mov   [ebx], dl    ; temp_arr[v4] = copy_hardcoded[j+4]
.text:004011A8         mov   edx, [ebp+var_1C]
.text:004011AB         mov   [eax-2], edx
.text:004011AE         mov   dx, [ebp+var_18]
.text:004011B2         mov   [eax+2], dx
.text:004011B6         movzx  edx, [ebp+var_16]
.text:004011BA         mov   [eax+4], dl
.text:004011BD         add   eax, 7     ; j += 7
.text:004011C0         lea   edx, [ecx+eax] ; edx = ecx + 7
.text:004011C3         cmp   edx, [ebp+len_copy_hardcoded] ; If edx < strlen(copy_hardcoded)
.text:004011C6         jl   short top_Loop ; then continue Loop
.text:004011C8         pop   edi
.text:004011C9         pop   esi
.text:004011CA         pop   ebx
.text:004011CB
.text:004011CB exit_sub:                ; CODE XREF: sub_401110+Ej
.text:004011CB         mov   esp, ebp
.text:004011CD         pop   ebp
.text:004011CE         retn  4
.text:004011CE sub_401110   endp
.text:004011CE ; ---------------------------------------------------------------------------

Toàn bộ đoạn code trên thực hiện việc hoán đổi kí tự trong chuỗi byte_403140 (copy_hardcoded_str) dựa trên mảng mapping[] đã được tạo ra bởi sub_401000 đã phân tích trước đó. Mỗi lần thực hiện sẽ xử lý 7 kí tự của chuỗi byte_403140. Mã giả của đoạn code này được viết lại như sau:

FUNCTION sub_401110(mapping)
{
	int i=0, j = 2, ecx = 7, edx=0, k=0
	//create index for temp_arr[]
	v0 = mapping[8]
	v1 = mapping[12]
	v2 = mapping[16]
	v3 = mapping[20]
	v5 = mapping[0]
	v6 = mapping[4]
	v4 = mapping[24]
	do
	{
		temp_arr[v5] = copy_hardcoded[j-2]
		temp_arr[v6] = copy_hardcoded[j-1]
		temp_arr[v0] = copy_hardcoded[j]
		temp_arr[v1] = copy_hardcoded[j+1]
		temp_arr[v2] = copy_hardcoded[j+2]
		temp_arr[v3] = copy_hardcoded[j+3]
		temp_arr[v4] = copy_hardcoded[j+4]
		for (i=0; i&lt;=6; i++)
		{
			copy_hardcoded[k+i] = temp_arr[i];
		}
		j+=7
		edx = edx + ecx
		k = k+i
	}while (edx &lt;= strlen(copy_hardcoded))
	return copy_hardcoded	//after permute
}

Tổng kết lại, sub_401110 thực hiện phép hoán đối vị trí của kí tự tại byte_403140. Nó xây dựng index cho mảng temp_array[] dựa trên mảng mapping[] đã được tạo bởi sub_401000 và thực hiện hoán đổi từng khối 7 kí tự.

6. Phân tích sub_4011E0 – lần 3

Sau khi thực hiện xong sub_401110 ta sẽ quay trở về sub_4011E0, ta có đoạn code sau:

.text:00401243         mov   ecx, edi    ; ecx = edi = szSerial
.text:00401245         lea   eax, [ebp+var_1C] ; eax = &mapping[]
.text:00401248         call  sub_401090

Ta thấy sẽ sub_401090 xử lý trên hai tham số truyền vào : [ebp+var_1C] như đã biết chứa thông tin về mảng mapping[], còn thanh ghi ecx edi lưu thông tin về szSerial mà ta nhập vào. Mã giả của đoạn code trên như sau:

sub_401090(mapping, serial)

7. Phân tích sub_401090

Toàn bộ code của sub như dưới đây:

.text:00401090 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:00401090 sub_401090   proc near        ; CODE XREF: sub_4011E0+68p
.text:00401090         movsx  edx, byte ptr [ecx] ; edx = szSerial[i]
.text:00401093         add   edx, 0FFFFFFD0h ; edx = edx - 30h
.text:00401096         push  esi       ; save esi
.text:00401097         xor   esi, esi    ; esi = 0
.text:00401099         mov   [eax], edx   ; mapping[0] = edx
.text:0040109B         cmp   edx, 7     ; if edx >= 7
.text:0040109E         jb   short loc_4010A2
.text:004010A0         mov   [eax], esi   ; then mapping[0] = esi
.text:004010A2
.text:004010A2 loc_4010A2:               ; CODE XREF: sub_401090+Ej
.text:004010A2         movsx  edx, byte ptr [ecx+1] ; else edx = szSerial[i+1]
.text:004010A6         add   edx, 0FFFFFFD0h ; edx = edx - 30h
.text:004010A9         mov   [eax+4], edx  ; mapping[4] = edx
.text:004010AC         cmp   edx, 7     ; if edx >= 7
.text:004010AF         jb   short loc_4010B4
.text:004010B1         mov   [eax+4], esi  ; then mapping[4] = esi
.text:004010B4
.text:004010B4 loc_4010B4:               ; CODE XREF: sub_401090+1Fj
.text:004010B4         movsx  edx, byte ptr [ecx+2] ; else edx = szSerial[i+2]
.text:004010B8         add   edx, 0FFFFFFD0h ; edx = edx - 30h
.text:004010BB         mov   [eax+8], edx  ; mapping[8] = edx
.text:004010BE         cmp   edx, 7     ; if edx >= 7
.text:004010C1         jb   short loc_4010C6
.text:004010C3         mov   [eax+8], esi  ; then mapping[8] = esi
.text:004010C6
.text:004010C6 loc_4010C6:               ; CODE XREF: sub_401090+31j
.text:004010C6         movsx  edx, byte ptr [ecx+3] ; else edx = szSerial[i+3]
.text:004010CA         add   edx, 0FFFFFFD0h ; edx = edx - 30h
.text:004010CD         mov   [eax+0Ch], edx ; mapping[12] = edx
.text:004010D0         cmp   edx, 7     ; if edx >= 7
.text:004010D3         jb   short loc_4010D8
.text:004010D5         mov   [eax+0Ch], esi ; then mapping[12] = esi
.text:004010D8
.text:004010D8 loc_4010D8:               ; CODE XREF: sub_401090+43j
.text:004010D8         movsx  edx, byte ptr [ecx+4] ; else edx = szSerial[i+4]
.text:004010DC         add   edx, 0FFFFFFD0h ; edx = edx - 30h
.text:004010DF         mov   [eax+10h], edx ; mapping[16] = edx
.text:004010E2         cmp   edx, 7     ; if edx >= 7
.text:004010E5         jb   short loc_4010EA
.text:004010E7         mov   [eax+10h], esi ; then mapping[16] = esi
.text:004010EA
.text:004010EA loc_4010EA:               ; CODE XREF: sub_401090+55j
.text:004010EA         movsx  edx, byte ptr [ecx+5] ; else edx = szSerial[i+5]
.text:004010EE         add   edx, 0FFFFFFD0h ; edx = edx - 30h
.text:004010F1         mov   [eax+14h], edx ; mapping[20] = edx
.text:004010F4         cmp   edx, 7     ; if edx >= 7
.text:004010F7         jb   short loc_4010FC
.text:004010F9         mov   [eax+14h], esi ; then mapping[20] = esi
.text:004010FC
.text:004010FC loc_4010FC:               ; CODE XREF: sub_401090+67j
.text:004010FC         movsx  ecx, byte ptr [ecx+6] ; esle ecx = szSerial[i+6]
.text:00401100         add   ecx, 0FFFFFFD0h ; ecx = ecx - 30h
.text:00401103         mov   [eax+18h], ecx ; mapping[24] = ecx
.text:00401106         cmp   ecx, 7     ; if ecx >= 7
.text:00401109         jb   short loc_40110E
.text:0040110B         mov   [eax+18h], esi ; then mapping[24] = esi
.text:0040110E
.text:0040110E loc_40110E:               ; CODE XREF: sub_401090+79j
.text:0040110E         pop   esi       ; restore esi
.text:0040110F         retn
.text:0040110F sub_401090   endp
.text:00401110 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================

Nhìn thì thấy code khá dài, nhưng thuật toán của nó khá đơn giản. Mục đích cuối cùng là xây dựng lại mảng mapping[] dựa trên Serial đã nhập vào. Chuỗi Serial nhập vào bao gồm 7 chữ cái, được chuyển đổi thành 7 số nguyên và được lưu vào mảng mapping[] (nếu số đó nhỏ hơn 7) Mã giả của sub_401090 như sau:

FUNCTION sub_401090(mapping, serial)
  FOR i = 0 TO 6 DO
    temp = serial[i] - '0'
    IF nr >= 7 THEN
      mapping[i] = 0
    ELSE
      mapping[i] = temp
    ENDIF
  ENDFOR
END

8. Phân tích sub_4011E0 – lần 4

Sau khi sub_401090 nạp xong serial vào mảng mapping[], trở về sub_4011E0 và thấy lại tiếp tục có lời gọi tới sub_401110 để thực hiện hoán đổi kí tự một lần nữa:

.text:0040124D         push  esi       ; len_copy_hardcoded
.text:0040124E         lea   eax, [ebp+var_1C] ; eax = &mapping
.text:00401251         call  sub_401110

sub_4011E0 kết thúc bằng một đoạn code thực hiện tính toán hash cho chuỗi byte_403140 (copy_hardcoded_str). Nếu như hash sau khi tính toán có giá trị tại eax là 0B45D7873h thì sẽ nhận được thông báo “Success”.

.text:00401256         or   eax, 0FFFFFFFFh ; eax = 0xFFFFFFFF
.text:00401259         mov   ecx, esi    ; ecx = strlen(copy_hardcoded_str)
.text:0040125B         mov   edx, offset copy_hardcoded_str
.text:00401260         test  esi, esi
.text:00401262         jz   short loc_40127D
.text:00401264
.text:00401264 create_Hash:              ; CODE XREF: sub_4011E0+9Bj
.text:00401264         movzx  esi, byte ptr [edx] ; esi = copy_hardcoded_str[i]
.text:00401267         xor   esi, eax    ; esi = esi ^ eax
.text:00401269         and   esi, 0FFh    ; esi = esi & 0xFF
.text:0040126F         shr   eax, 8     ; eax = eax / 100h (100h = 256)
.text:00401272         xor   eax, ds:dword_402058[esi*4] ; eax = eax ^ (esi*4+402058)
.text:00401279         inc   edx       ; i++ (next char of copy_hardcoded_str)
.text:0040127A         dec   ecx       ; ecx--
.text:0040127B         jnz   short create_Hash ; Loop until ecx = 0
.text:0040127D
.text:0040127D loc_40127D:               ; CODE XREF: sub_4011E0+82j
.text:0040127D         not   eax       ; eax = ~eax
.text:0040127F         pop   esi
.text:00401280         cmp   eax, 0B45D7873h ; If eax = 0xB45D7873h
.text:00401285         jnz   short return_al_0
.text:00401287         mov   eax, [ebp+arg_4]
.text:0040128A         mov   dword ptr [eax], offset copy_hardcoded_str
.text:00401290         mov   al, 1      ; then set al = 1
.text:00401292         mov   esp, ebp
.text:00401294         pop   ebp
.text:00401295         retn
.text:00401296 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:00401296 return_al_0:              ; CODE XREF: sub_4011E0+Aj
.text:00401296                     ; sub_4011E0+1Aj ...
.text:00401296         xor   al, al     ; else set al = 0
.text:00401298         mov   esp, ebp
.text:0040129A         pop   ebp
.text:0040129B         retn
.text:0040129B sub_4011E0   endp
.text:0040129B ; ---------------------------------------------------------------------------

Mã giả của đoạn code trên như sau:

cal_hash = cal_hash_routine(message)
IF cal_hash = '0B45D7873h' THEN
  RETURN 1 // success
ELSE
  RETURN 0 // failure
ENDIF

9. Pseudo-Code

Tổng kết lại toàn bộ quá trình phân tích trên ta có được mã giả tương đối tường minh như sau:

FUNCTION name_mapping(szName)
  mapping = {0,1,2,3,4,5,6} // in eax = &var_1C
  FOR character IN szName DO
    IF character % 2 != 0 DO
      swap(mapping[0], mapping[1])
    ENDIF
    circular_left_shift(mapping)
  ENDFOR
  RETURN mapping
END

FUNCTION serial_mapping(szSerial)
  FOR i = 0 TO 6 DO
    temp = serial[i] - '0'
    IF nr >= 7 THEN
      mapping[i] = 0
    ELSE
      mapping[i] = temp
    ENDIF
  ENDFOR
  RETURN mapping
END

FUNCTION permutation(mapping)
{
	int i=0, j = 2, ecx = 7, edx=0, k=0
	//create index for temp_arr[]
	v0 = mapping[2]
	v1 = mapping[3]
	v2 = mapping[4]
	v3 = mapping[5]
	v5 = mapping[0]
	v6 = mapping[1]
	v4 = mapping[6]
	do
	{
		temp_arr[v5] = copy_hardcoded[j-2]
		temp_arr[v6] = copy_hardcoded[j-1]
		temp_arr[v0] = copy_hardcoded[j]
		temp_arr[v1] = copy_hardcoded[j+1]
		temp_arr[v2] = copy_hardcoded[j+2]
		temp_arr[v3] = copy_hardcoded[j+3]
		temp_arr[v4] = copy_hardcoded[j+4]
		for (i=0; i<=6; i++)
		{
			copy_hardcoded[k+i] = temp_arr[i];
		}
		j+=7
		edx = edx + ecx
		k = k+i
	}while (edx <= strlen(copy_hardcoded))
	return copy_hardcoded	//after permute
}

FUNCTION CHECK_SERIAL(szSerial, szName)
  IF strlen(serial) != 7 THEN
    RETURN 0
  END
  mapping = name_mapping(szName)

  STRCPY(copy_hardcoded_str, hard_coded_str) // clone hard coded message
  IF copy_hardcoded_str == NULL THEN
    GOTO loc_40123A \\ should never happen
  ENDIF
  copy_hardcoded_str = permutation(mapping)
  mapping = serial_mapping(szSerial)
  copy_hardcoded_str = permutation(mapping)
  cal_hash = cal_hash_routine(copy_hardcoded_str)
  IF cal_hash = '0B45D7873h' THEN
    RETURN 1 // success
  ELSE
    RETURN 0 // failure
  ENDIF
END

CHECK_SERIAL(szSerial, szName)

10. Tìm Key

Qua quá trình phân tích ở trên, ta đã nắm được cơ chế hoạt động của thuật toán. Việc tiếp theo là cần phải tìm ra quá trình hoán đối vị trí (permutation) sẽ tạo ra thông điệp plaintext (bản rõ) như thế nào. Ta có thông tin về thông điệp được mã hóa lưu tại byte_403010 là:

prncyI haorptge ,apy iamttru onbxo bPo -(r ix so)ot ehami fbdofu-hftss igulnpodt e trueemnrrtao beps sorat cisbSs -osn xsioer,us ptnntiieauf ifgdh inwsoatl rienssoinpg.

Để giải mã, chỉ cần tìm ra phép hoán vị cho một khối 7 kí tự. 7 chữ cái đầu tiên của bản mã là (bao gồm cả dấu cách):

prncyI

Nhìn vào 7 chữ cái này, ta có thể đoán chữ hoa “I” phải là kí tự đầu tiên, phần còn lại không quá khó để đoán, ta có được:

In cryp

Từ thông tin này ta suy luận ra được mảng mapping[] chuẩn phục vụ cho việc giải mã như sau:19

Như trên hình, chữ cái đầu tiên sẽ nằm ở vị trí thứ 6, chữ cái thứ hai nằm ở vị trí thứ 4, v..v… Từ đó, ta có bản đồ giải mã đúng là: 6 4 1 3 5 0 2

11. Viết Keygen sinh Serial theo Name nhập vào

Theo như quá trình phân tích ở trên, ta thấy crackme sử dụng hai lần phép hoán vị đối với bản mã (cipher text) để có được bản rõ (plain text). Lần đầu tiên thực hiện trên chuỗi Name, lần thứ hai thực hiện trên chuỗi Serial. Để viết được thuật toán sinh Serial cho chuỗi Name nhập vào, chúng ta cần phải tính toán kết quả mapping bằng việc thực hiện đoạn code name_mapping. Sau đó, ta có thể xác định mapping thứ hai sau khi kết hợp name mapping với kết quả mapping chính xác là 6 4 1 3 5 0 2.

Keygen code bằng C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
  char szName[20];
  char szSerial[8]="";
  int correct_key[] = {6, 4, 1, 3, 5, 0, 2};
  int mapping[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6};
  int i, temp=0;

  printf("Please enter your name: ");
  scanf("%s", szName);
  for (i=0; i&amp;lt;strlen(szName); i++)
  {
    if (szName[i] % 2 != 0)
    {
      temp = mapping[0];
      mapping[0] = mapping[1];
      mapping[1] = temp;
    }
    temp = mapping[0];
    mapping[0] = mapping[1];
    mapping[1] = mapping[2];
    mapping[2] = mapping[3];
    mapping[3] = mapping[4];
    mapping[4] = mapping[5];
    mapping[5] = mapping[6];
    mapping[6] = temp;
  }
  for (i=0; i&amp;lt;7; i++)
  {
    szSerial[mapping[i]] = (correct_key[i] + 0x30);
  }
  printf("Serial : %s", szSerial);

  return 0;
}

Keygen code bằng Python:

import argparse
from collections import deque

parser = argparse.ArgumentParser(description="SomeCrypto~02 keygen")
parser.add_argument('name')
args = parser.parse_args()
name = args.name #get Name args

correct_key = [6, 4, 1, 3, 5, 0, 2]
cypher = deque(list(range(7)))

#create mapping array based on Name.
for c in name:
  if ord(c) % 2:
    cypher[0], cypher[1] = cypher[1], cypher[0]
  cypher.rotate(-1)

serial = 7*[None] #create serial array and set None

for c, k in zip(cypher, correct_key):
  serial[c] = k

print('Right serial: ' + ''.join(str(s) for s in serial))

Kiểm tra key:

Kết quả kiểm tra keygen có được như sau:

Toàn bộ bài viết đến đây là kết thúc. Happy Reversing!!

Best Regards,

m4n0w4r


First, thanks to johannesbader for his nice write-up.
Original link: http://www.johannesbader.ch/2014/07/crackmes-de-san01sukes-somecrypto01/

Crackme: http://www.crackmes.de/users/san01suke/somecrypto01/

Tools: IDA Pro, OllyDBG

1. Thông tin sơ lược

Chạy thử crackme, thấy có hai text box cho phép nhập name và serial, ở đây không thấy có bất kỳ button nào dùng để kiểm tra tính hợp lệ của thông tin nhập vào như thường gặp:

a

Vậy có thể đoán khả năng crackme sẽ thực hiện kiểm tra bất cứ khi nào nội dung của các text box thay đổi hoặc định kỳ kiểm tra theo một khoảng thời gian nào đó. Thử nhập thông tin như trên, tuy nhiên không thấy có bất kỳ thông tin phản hồi nào về sự đúng sai. Có vẻ hơi khoai!!

2. Phân tích

Load crackme vào IDA, chờ IDA phân tích xong, chuyển qua màn hình Strings (Shift+F12):

ida

Quan sát thấy có chuỗi Success, một dấu hiệu tốt để lần theo, nhấn đúp chuột tại đó sẽ tới đoạn code sau:

ida1

Bấm chuột vào dòng Caption và nhấn X, màn hình xrefs xuất hiện cho thấy chỉ có duy nhất một vị trí code tham chiếu tới chuỗi Success:

ida2

Nhấn OK sẽ tới đoạn code sau:

ida3

Dòng code thứ 4 và 5 sẽ thực hiện kiểm tra xem AL có bằng 0 hay không? Nếu có, cờ ZF sẽ được bật và lệnh nhảy sẽ nhảy tới loc_4012CA. Quan sát một chút, ta đoán thanh ghi eax sẽ thay đổi bởi lệnh call tại loc_401000. Tại sao lại đoán như vậy, là vì thanh ghi eax thường là thanh ghi chứa giá trị trả về sau lời gọi hàm. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra là phải tìm sự kết hợp giữa name/serial để làm sao qua subroutines loc_401000 sẽ không trả về giá trị null.

Nhấn đúp chuột tại loc_401000 ta sẽ tới đoạn code bên trong lời gọi hàm. Quan sát một cách tổng quan trước khi tiến hành bước phân tích chi tiết:

.text:00401000 loc_401000:                             ; CODE XREF: DialogFunc+1CDp
.text:00401000         push    ebp
.text:00401001         mov     ebp, esp
.text:00401003         mov     al, [ecx]
.text:00401005         sub     esp, 20h
.text:00401008         push    esi
.text:00401009         xor     esi, esi
.text:0040100B         test    al, al
.text:0040100D         jz      loc_4010C6
.text:00401013         lea     edx, [ebp-20h]
.text:00401016         sub     edx, ecx
.text:00401018 loc_401018:                             ; CODE XREF: .text:00401032j
.text:00401018         cmp     al, 'a'
.text:0040101A         jl      loc_4010C6
.text:00401020         cmp     al, 'z'
.text:00401022         jg      loc_4010C6
.text:00401028         mov     [edx+ecx], al
.text:0040102B         mov     al, [ecx+1]
.text:0040102E         inc     ecx
.text:0040102F         inc     esi
.text:00401030         test    al, al
.text:00401032         jnz     short loc_401018
.text:00401034         cmp     esi, 26
.text:00401037         jnz     loc_4010C6
.text:0040103D         xor     eax, eax
.text:0040103F         nop
.text:00401040 loc_401040:                             ; CODE XREF: .text:0040104Fj
.text:00401040         mov     cl, byte_403010[eax]
.text:00401046         mov     byte_403140[eax], cl
.text:0040104C         inc     eax
.text:0040104D         test    cl, cl
.text:0040104F         jnz     short loc_401040
.text:00401051         xor     ecx, ecx
.text:00401053         cmp     byte_403140, cl
.text:00401059         jz      short loc_401088
.text:0040105B         jmp     short loc_401060
.text:0040105B ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0040105D         align 10h
.text:00401060 loc_401060:                             ; CODE XREF: .text:0040105Bj
.text:00401060                                         ; .text:00401086j
.text:00401060         mov     al, byte_403140[ecx]
.text:00401066         cmp     al, 'a'
.text:00401068         jl      short loc_40107E
.text:0040106A         cmp     al, 'z'
.text:0040106C         jg      short loc_40107E
.text:0040106E*loc_40106E:                             ; DATA XREF: start:loc_4012D5w
.text:0040106E*        push    cs
.text:0040106F         mov     esi, 5948AC0h
.text:00401074 loc_401074:                             ; CODE XREF: .text:loc_401074j
.text:00401074         jg      short near ptr loc_401074+1
.text:00401074 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:00401076         dw 0FFFFh
.text:00401078 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:00401078         mov     byte_403140[ecx], dl
.text:0040107E loc_40107E:                             ; CODE XREF: .text:00401068j
.text:0040107E                                         ; .text:0040106Cj
.text:0040107E         inc     ecx
.text:0040107F         cmp     byte_403140[ecx], 0
.text:00401086         jnz     short loc_401060
.text:00401088 loc_401088:                             ; CODE XREF: .text:00401059j
.text:00401088         or      eax, 0FFFFFFFFh
.text:0040108B         mov     edx, offset byte_403140
.text:00401090         test    ecx, ecx
.text:00401092         jz      short loc_4010AD
.text:00401094 loc_401094:                             ; CODE XREF: .text:004010ABj
.text:00401094         movzx   esi, byte ptr [edx]
.text:00401097         xor     esi, eax
.text:00401099         and     esi, 0FFh
.text:0040109F         shr     eax, 8
.text:004010A2         xor     eax, ds:dword_402058[esi*4]
.text:004010A9         inc     edx
.text:004010AA         dec     ecx
.text:004010AB         jnz     short loc_401094
.text:004010AD loc_4010AD:                             ; CODE XREF: .text:00401092j
.text:004010AD         not     eax
.text:004010AF         cmp     eax, 0F891B218h
.text:004010B4         jnz     short loc_4010C6
.text:004010B6         mov     eax, [ebp+8]
.text:004010B9         mov     dword ptr [eax], offset byte_403140
.text:004010BF         mov     al, 1
.text:004010C1         pop     esi
.text:004010C2         mov     esp, ebp
.text:004010C4         pop     ebp
.text:004010C5         retn
.text:004010C6 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:004010C6 loc_4010C6:                             ; CODE XREF: .text:0040100Dj
.text:004010C6                                         ; .text:0040101Aj
.text:004010C6                                         ; .text:00401022j
.text:004010C6                                         ; .text:00401037j
.text:004010C6                                         ; .text:004010B4j
.text:004010C6         xor     al, al
.text:004010C8         pop     esi
.text:004010C9         mov     esp, ebp
.text:004010CB         pop     ebp
.text:004010CC         retn

Như đã thấy, đoạn code không quá dài và khá rõ ràng. Tuy nhiên, nếu quan sát kĩ sẽ thấy một exception từ dòng 51 đến 53:

ida4

Ở đây, IDA không thể chuyển đổi hai bytes này sang code mà chỉ thể hiện nó như dữ liệu. Vậy có thể tạm đoán khả năng đây là đoạn code thuộc loại tự thay đổi khi debug (self-modifying). Ta sẽ phân tích đoạn này sau. Giờ quay trở lại phân tích từ đầu từng dòng code của hàm.

9 dòng code đầu tiên như sau:

.text:00401000 loc_401000:               ; CODE XREF: DialogFunc+1CDp
.text:00401000     push  ebp
.text:00401001     mov   ebp, esp
.text:00401003     mov   al, [ecx]
.text:00401005     sub   esp, 20h
.text:00401008     push  esi
.text:00401009     xor   esi, esi
.text:0040100B     test  al, al
.text:0040100D     jz   loc_4010C6

Có thể thấy sau function prologue (lưu và cập nhật frame pointer, ebp trỏ vào đỉnh stack) ta thấy có một tham chiếu tới thanh ghi ecx. Ta thấy rõ ràng thanh ghi ecx không được thiết lập bên trong subroutine loc_401000, vậy nó phải là một tham số của hàm. Quay trở lại đoạn có lời gọi call loc_401000, ta thấy thanh ghi ecx sẽ nạp giá trị là địa chỉ tại esp+104h+var_80 . Địa chỉ này cũng đã được sử dụng là tham số lpString cho lời gọi hàm GetDlgItemTextA (tại dòng code thứ 5):

ida5

Căn cứ vào thông tin có được, ta đoán ecx có thể trỏ tới chuỗi name hoặc chuỗi serial. Để biết chính xác thông tin là gì ta hãy dùng OllyDbg. Mở OllyDBG và load crackme, sau đó đặt một breakpoint tại 0040128F, sau đó nhấn F9, trace và quan sát giá trị thanh ghi ecx:

Olly1

Kết luận ecx trỏ tới chuỗi serial. Quay trở lại với loc_401000, tại dòng thứ 5 ta thấy hàm thực hiện tạo một stack frame dành cho các biến local. Đoạn code mov al, [ecx] sẽ lấy kí tự đầu tiên của serial nạp vào thanh ghi al, sau đó sẽ kiểm tra xem kí tự đầu tiên này có phải là 0 hay không, ví dụ: nếu serial number là một chuỗi rỗng. Nếu chuỗi serial là rỗng, sẽ thực hiện lệnh nhảy tới loc_4010C6 và thanh ghi al sẽ được thiết lập là 0 (đồng nghĩa với việc ta sẽ không thành công). Giả sử, ta tạm coi chuỗi serial không phải là chuỗi rỗng, tiếp tục phân tích code tiếp theo:

ida6

Dòng đầu tiên sẽ thực hiện nạp địa chỉ của đỉnh stack vào thanh ghi edx, rồi sau đó trừ đi giá trị thanh ghi ecx. Tiếp theo đó sẽ là hai đoạn so sánh thanh ghi al với các giá trị 61h và 7Ah, tương ứng với chữ cái ‘a’ và ‘z’. Giá trị của al có được tại dòng code thứ 4 (mov al, [ecx]), và lúc này al đang chứa kí tự đầu tiên của chuỗi serial. Vậy có thể thấy hai đoạn so sánh là để chắc chắn rằng kí tự trong al là một trong số 26 chữ cái thường. Nếu không đúng sẽ nhảy tới đoạn code loc_4010C6. Sau hai lần kiểm tra, kí tự tại al sẽ được copy vào [edx+ecx] (dòng 17).

Tại các dòng 10 và 11, ta thấy [ebp-20h] chính là đỉnh của stack, do đó thanh ghi edx sẽ được nạp giá trị đỉnh của stack . Dòng 18 sẽ nạp kí tự tiếp theo của chuỗi serial vào thanh ghi al, và dòng 19 sẽ thực hiện việc trỏ ecx vào chính kí tự này. Dòng 20 tiến hành tăng giá trị esi lên một (trước đó esi đã được gán là 0 tại dòng 7). Dòng 21 thực hiện kiểm tra xem kí tự có phải là null-byte. Nếu không phải, sẽ nhảy về địa chỉ loc_401018 để thực hiện lần lặp tiếp theo tương tự như trên. Ta có thể tóm tắt đoạn code trên ở mã giả như sau:

char serial_copy[32] // in [ebp-20h]
esi = 0
DO
  c = serial[esi]
  IF NOT 'a' <= c <= 'z' THEN
    RETURN 0 // failure
  ENDIF
  serial_copy[esi] = c
  esi += 1
WHILE c != '\0'

Tóm lại đoạn code trên sẽ thực hiện copy toàn bộ serial vào [ebp-20h] (chính là đỉnh của stack), đồng thời đảm bảo serial chỉ chứa các kí tự chữ cái thường.
Đoạn code tiếp theo:

ida7

Dòng đầu tiên thực hiện so sánh esi với 1Ah = 26. Dựa vào quá trình phân tích ở bên trên, có thể hiểu esi sẽ chứa thông tin về độ dài của chuỗi Serial. Như vậy mục tiêu của đoạn code là kiểm tra xem serial có đủ 26 kí tự hay không? Nếu không đủ, sẽ nhảy tới đoạn code tại loc_4010C6. Ta có mã giả của đoạn trên như sau:

IF len(serial) != 26 THEN
    RETURN 0 // failure
ENDIF

Tiếp tục phân tích đoạn code sau:

ida8
Đoạn code này đơn giản thực hiện việc sao chép chuỗi được lưu tại byte_403010 vào byte_403140. Dòng 34 và 35 cũng kiểm tra xem kí tự đầu tiên trong byte_403140 có phải là null hay không, ví dụ., kiểm tra trường hợp chuỗi rỗng. Nếu đúng, sẽ nhảy tới đoạn code tại địa chỉ loc_401088. Đoạn kiểm tra này hời thừa vì byte_403140 chứa bản sao của chuỗi tại byte_403010, là một chuỗi cố định nên sẽ không có null byte, do vậy ta xem như lệnh nhảy sẽ không bao giờ thực hiện. Ta có đoạn mã giả của đoạn code trên như sau:

STRCPY(byte_403140, byte_403010) // copy string byte_403010 to byte_403140
IF byte_403140[0] == '\0' THEN
  GOTO loc_401088 \\ should never happen
ENDIF

Tiếp tục phân tích:

ida9

Để ý ở trên, thanh ghi ecx được gán bằng 0 tại dòng 33. Do vậy thanh ghi al sẽ chưa kí tự đầu tiên của byte_403140. Dòng code từ 42 tới 45 thực hiện kiểm tra nếu kí tự không phải là chữ cái thường thì sẽ nhảy tới loc_40107E. Ta có mã giả như sau:

IF NOT 'a' <= byte_403140[ecx] <= 'z' THEN
  GOTO loc_40107E
ENDIF

Khi lệnh nhảy không thực hiện, ta sẽ tiếp tục với đoạn code khả hay như sau:

ida10

Như đã đề cập ở trước, đoạn code khá khó hiểu:

 • push cs : lệnh này nhìn vào chả hiểu ý nghĩa là gì.
 • Hằng số được gán cho thanh ghi esi : mov esi, 5948AC0h trông cũng chả có gì đặc biệt.
 • Lệnh nhảy jg short near ptr loc_401074+1 nhảy tới ví trí không có.
 • Phần định nghĩa dữ liệu dw 0FFFFh cũng gây khó hiểu.

Vậy khả năng đây là đoạn code sẽ được modified trong quá trình thực thi. Cách nhanh nhất để kiểm chứng là thiết lập một breakpoint tại .text:0040106C trong OllyDbg và kiểm tra xem đoạn code sẽ thay đổi như thế nào lúc runtime. Chú ý phải nhập một serial hợp lệ (26 chữ cái thường), nếu không sẽ không OllyDBG sẽ không dừng ở bp đã đặt:

Olly2

Điều này khẳng định rằng đoạn code đã thay đổi lúc runtime. Cùng tại vị trí đó lúc chưa tiến hành debug:

Olly3

Ta có thể thấy các bytes ban đầu 0E BE C0 đã được thay đổi thành 0F BE C0 lúc runtime. Vậy ta sẽ đặt một breakpoint “Memory, on write” tại 0040106E để xem đoạn code này sẽ thực hiện việc chỉnh sửa. Ta có được đoạn code sau:

Olly4

Như vậy, tác giả của crackme sử dụng một lệnh INC đơn giản để tăng 1 byte tại 0040106E. Đối với các phiên bản mới hơn của IDA Pro ta có thể thực hiện patch để có được đoạn code chuẩn:

ida11

ida12

Để ý tới vị trí bộ nhớ [ebp+eax-81h], như trên ta đã biết [ebp-20h] trỏ tới vùng copy của chuỗi serial mà ta nhập vào. Do đó, ta có thể viết lại thành serial_copy[eax – 61h]. Hơn nữa, 61h = 97, chiếu theo bảng mã thì là chữ “a”, vậy ta có đoạn mã giả sau:

// al = byte_403140[ecx]
dl = serial_copy[eax - 'a']

Với phân tích như trên thì DL sẽ chứa kí tự thứ n của chuỗi serial, trong đó n bằng 0 khi eax = ‘a’, 1 khi eax= ‘b’, …, 25 khi eax= ‘z’. Điều này cũng cho thấy tại sao chuỗi serial cần phải có 26 characters: nó phục vụ như là một key cho mật mã thay thế (substitution cipher).

Đoạn code tiếp theo cho thấy kết thúc của vòng lặp mã hóa. Đoạn code này đơn giản thực hiện việc tăng chỉ số ecx và lặp lại đoạn code bắt đầu từ loc_401060 nếu kí tự tiếp theo tại byte_403140 không phải là null byte:

ida13

Đây là toàn bộ mã giả của đoạn code liên quan đến quá trình giải mã:

FOR i = 0 TO LEN(byte_403140) DO
  ch = byte_403140[i]
  IF 'a' <= ch <= 'z' THEN
     byte_403140[i] = serial_copy[ch - 'a']
  ENDIF
END FOR

Toàn bộ các kí tự tại byte_403140, nếu không phải là chữ cái thường sẽ được giữ nguyên, ngược lại nếu là chữ cái thường sẽ được thay thế bằng kí tự tại vị trí thứ n của chuỗi serial. Đoạn code tiếp theo khá phức tạp:

ida14

Đoạn code này thực hiện việc tính toán giá trị hash của chuỗi tại địa chỉ byte_403140 (plaintext message). Nếu giá trị hash tính được bằng 0F891B218h (tại đoạn dòng 85), ta sẽ nhận được thông báo thành công của crackme, ngược lại sẽ nhảy tới đoạn code gán al = 0x0 tại loc_4010C6. Ta chỉ có thể giả định rằng giá trị 0F891B218h được tạo ra khi quá trình giải mã cho ra đúng plaintext.

Đến đây tóm tắt lại toàn bộ thông tin có được:

 • Bước đầu tiên, ngay đầu loc_401000 đã có đoạn code kiểm tra xem serial có rỗng hay không bằng cách kiểm tra kí tự đầu tiên của chuỗi serial, nếu kí tự đầu tiên là null byte –> nhảy tới vị trí gán al = 0x0.
 • Đoạn code tiếp sẽ thực hiện copy toàn bộ chuỗi serial vào [ebp-20h] (chính là đỉnh của stack), đồng thời đảm bảo chuỗi serial chỉ chứa các kí tự chữ cái thường và có độ dài là 26.
 • Đoạn code tiếp theo tiến hành sao chép chuỗi hardcoded được lưu tại byte_403010 vào byte_403140.

Olly5 Olly6

 • Tiếp theo, toàn bộ các kí tự tại byte_403140, nếu không phải là chữ cái thường sẽ được giữ nguyên, ngược lại nếu là chữ cái thường sẽ được thay thế bằng kí tự tại vị trí thứ n của chuỗi serial. Một dạng mật mã thay thế (substitution cipher) nhằm mục đích giải mã chuỗi tại byte_403140 sang dạng clear text.
 • Đoạn code tiếp sẽ thực hiện việc tính toán giá trị hash của chuỗi tại địa chỉ byte_403140 (plaintext/clear message). Nếu giá trị hash tính được bằng 0F891B218h, ta sẽ nhận được thông báo thành công của crackme, ngược lại sẽ nhảy tới đoạn code gán al = 0x0 tại

3. Tìm Plaintext

Giờ ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về chuỗi hardcoded tại địa chỉ byte_403010. Chuỗi này có thông tin như sau (có thể quan sát trên hình minh họa):

Ix lzctusdzetgc, ex n-fsb (nvfnujuvujsx-fsb) jn e fenjl lsatsxrxu sw ncaaruzjl qrc ehdszjugan pgjlg trzwszan nvfnujuvujsx. Ix fhslq ljtgrzn, ugrc ezr uctjlehhc vnrm us sfnlvzr ugr zrheujsxngjt fruprrx ugr qrc exm ugr ljtgrzurbu.

Quan sát toàn bộ chuỗi trên có thể thấy các kí tự trong chuỗi xuất phát từ một mật mã thay thế đơn giản (simple substitution cipher). Giờ nếu ta nhập chính xác key vào textbox serial thì sau quá trình tính toán ở trên sẽ giải mã ra một chuỗi có nghĩa (được coi là bản rõ) và như vậy ta có thể nhận được thông báo thành công. Việc phá vỡ substitution ciphers khá dễ dàng. Ở đây tác giả của bài viết sử dụng script break_simplesub được viết bằng ngôn ngữ Python đăng tại trang web Practical Cryptography. Đoạn mã sử dụng một giải thuật tối ưu hóa ngẫu nhiên và kết quả đầu ra thay đổi mỗi khi ta thực thi script. Dưới đây là kết qua mà tôi đã thử chạy:

kali1

Như thấy trên hình, kết quả chuỗi plaintext có vẻ hơi khó đọc, đó là vì tác giả của script đã không thực hiện xử lý các kí tự đặc biệt như dấu cách. Tuy nhiên, ta vẫn hoàn toàn có thể nhận dạng được ý nghĩa của đoạn plaintext. Khóa (key) để mã hóa thông điệp (message) vậy là EFLMRWDGJYQHAXSTOZNUVIPBCK. Để giải mã nó, ta phải nhập cần nhập chuỗi serial là đảo ngược của khóa (key). Đoạn Python script dưới đây sẽ sinh ra khóa giải mã (decryption key), và đồng thời cũng hiện thị kết quả của:

import string

crypt = """Ix lzctusdzetgc, ex n-fsb (nvfnujuvujsx-fsb) jn e fenjl lsatsxrxu sw
ncaaruzjl qrc ehdszjugan pgjlg trzwszan nvfnujuvujsx. Ix fhslq ljtgrzn, ugrc
ezr uctjlehhc vnrm us sfnlvzr ugr zrheujsxngjt fruprrx ugr qrc exm ugr
ljtgrzurbu.""".replace('\n', '')

key = 'EFLMRWDGJIQHAXSTOZNUVYPBCK'.lower()
mapping = {}
for k, c in zip(key, string.lowercase):
  mapping[k] = c

msg = ""
for c in crypt:
  msg += mapping.get(c, c)

print("the key is: {}".format(''.join([mapping[x] for x in string.lowercase])))
print("the plaintext is: {}".format(msg))

Kết quả sau khi thực hiện script trên:

kali2

Chuỗi crypt sau khi được giải mã sẽ như sau:

In cryptography, an s-box (substitution-box) is a basic component of symmetric key algorithms which performs substitution. In block ciphers, they are typically used to obscure the relationship between the key and the ciphertext.

Vậy chuỗi serial tìm được là mxygabhljizcdsqwkeoptufnvr, run crackme và nhập serial ta sẽ nhận được thông báo sau:

done

Done!!!!

Regards

m4n0w4r