Archive for the ‘IDA search string plugin (with source)’ Category


stringfindnet

Plugin được chia sẻ từ các bạn TQ:

1.可扫描所有字符串,包含中文
2.列表内搜索定位
3.编码转换
4.列表框中增加字符长度和十六进制编码
5.快捷键改为 Ctrl+Y(ALT不习惯)

Bin + Source:

https://tenlua.vn/download/0837e127e50f6a0e1e/stringfindnetbin

https://tenlua.vn/download/0837e127e50f6a0e19/stringfindnetsrc

Regards,