Archive for October, 2008


Trial-Reset is an registry cleaning tool. The main function of Trial-Reset is remove the keys generated by commercial and freeware protector.Trial-Reset doesn’t crack the program but only extends the Trial period.

History

What’s new v3.4 Final (Public):

-Updated support for WinLicense (Ring-0 Protection)

What’s new v3.3 (Public):

-Added support for License Protector 2.x

-Updated support for Enigma Protector 1.4x

-Updated support for ActiveMark 6.x

-Minor bugs fixes

What’s new v3.2 (Public):

-Updated support for PCGuard 5.02

-Add Autocleaning at Startup

-Fixed ExeCryptor 2.x bug

-Minor bugs fixes

What’s new v3.01 Final (Public):

-Fixed graphical problem

What’s new v3.0 Final (Public):

-Update Backup command

-Updated support for Obsidium 1.3x

-Minor bugs fixes

What’s new v3.0 RC9 (Public):

-Added support for ProActivate 1.x

-Update ASProtect 2.x

-Added Plugin Icon

What’s new v3.0 RC8 (Public):

-Added support for NTkrnl Protector 0.x

-Fixed junction loop

-Fix Vista x64 bugs

Download here:

http://rapidshare.com/files/156909058/Trial-Reset-34Final.rar.html

PEiD detects most common packers, cryptors and compilers for PE files. It can currently detect more than 600 different signatures in PE files.

PEiD is special in some aspects when compared to other identifiers already out there!

1. It has a superb GUI and the interface is really intuitive and simple.
2. Detection rates are amongst the best given by any other identifier.
3. Special scanning modes for *advanced* detections of modified and unknown files.
4. Shell integration, Command line support, Always on top and Drag’n’Drop capabilities.
5. Multiple file and directory scanning with recursion.
6. Task viewer and controller.
7. Plugin Interface with plugins like Generic OEP Finder and Krypto ANALyzer.
8. Extra scanning techniques used for even better detections.
9. Heuristic Scanning options.
10. New PE details, Imports, Exports and TLS viewers
11. New built in quick disassembler.
12. New built in hex viewer.
13. External signature interface which can be updated by the user.

Download : http://www.peid.info/files/PEiD-0.95-20081021.zip


FIFA 09 Tricks Tutorials For PS2


Today I would like to share with you a really great plugin for OllyDbg (a 32-bit assembler-level, analyzing debugger for Windows).

The plugin is OllySocketTrace from Harmony Security. Its job is to trace the socket operations performed by a process. It records all buffers sent and received. It also records all parameters and return values, and the trace is highlighted with a unique color for each socket being traced.

Here is a screen shot of the plugin in action:

I find this tool, together with Wireshark, very handy when I’m analyzing and reverse engineering unknown protocols. Allow me to show you how I use it. In our work here at Websense Security Labs, we frequently use IDA Pro. When IDA Pro runs, it sends packets over the LAN. We can use OllySocketTrace to see what IDA Pro sends over the network and why.

Here is a screen capture of the socket events that IDA Pro generates.

We can see that IDA Pro uses the UDP protocol to send packets. We can also see in the very clear presentation, how many packets are sent and to where.
But this wonderful plugin doesn’t stop there, it also includes a Hint section to help us to understand even more about what is going on.

For example, we can see that IDA Pro broadcast a UDP packet over the LAN on port 23945, and that it is waiting for an answer.

The reason that it’s waiting is that it is checking to see if another IDA Pro session is running and if it has a valid licence.

Game over!

Security Researcher: Moti Joseph

OllyDbg Tut_12

Posted: October 15, 2008 in OllyDbg Tutorials, OllyDbg tut_12

Một cái đầu lạnh để vững vàng, một trái tim đỏ lửa để yêu và làm việc hết mình!

I. Giới thiệu chung

Chào các bạn, trong phần bài viết trước ở phần 11 tôi đã hướng dẫn các bạn tìm hiểu về hai dạng Break Points là Hardware BreakpointsConditional Breakpoints, cũng như các cách thiết lập cho hai dạng BP này. Lẽ ra trong phần 11 tôi cũng định giới thiệu luôn về dạng Message BreakPoints, nhưng thiết nghĩ nếu gộp luôn vào trong phần 11 sẽ khiến các bạn quá tải và dẫn đến “tẩu hỏa” mất J. Cho nên tôi cắt riêng phần Message Breakpoints ra và quyết định giới thiệu về nó trong phần 12 này. Rất nhiều điều thú vị đang nằm ở phía trước…. N0w….L3t’s G0!!!!!!!!!

II. BreakPoints in OllyDbg

1.Message Breakpoints :

Message Breakpoint là gì nhỉ? Sao lại lắm lọai BP đến thế J. Khi gặp bất kì những vấn đề nào mới, trong đầu tôi luôn xuất hiện những câu hỏi liên quan đến vấn đề đó. Sau đó, tôi tìm cách tiếp cận thông tin để giải quyết cho những câu hỏi của tôi. Trước tiên, tôi chẳng biết Message Breakoint nó là cái gì, cho nên tôi tra help của Olly trước, hi vọng sẽ tìm ra chút thông tin nào đó về nó. Đọc trong help file của Olly thì chỉ nhận được một chút thông tin như sau :

Message breakpoint is same as conditional logging except that OllyDbg automatically generates condition allowing to break on some message (like WM_PAINT) on the entry point to window procedure. You can set it in the Windows window

Thông tin đầu tiên gợi mở cho tôi là thằng Message breakpoint này gần tương tự như Conditional Log BP ngoài trừ việc khác ở chỗ Olly hoàn toàn tự động tạo ra các điều kiện cho phép dừng lại tại các Message. Mà cái Message ở đây chính là các Windows Message. Tôi không phải là dân chuyên lập trình cho nên tôi tìm hiểu tiếp các thông tin khác trên Net về Windows Message :

“The messages in Windows are used to communicate most of the events, at least in the basic levels. If you want a window or control (which is a specialized window) does something, you must send a message to him. If another window wants you do something, then it sends a message to you. If an event occurs, such as when the user moves the mouse, presses the keyboard, etc… the system sends a message to the affected window. This window receives the message and acts suitably.”

-Message là một trong những phương tiện giao tiếp quan trọng nhất trong môi trường Windows.

-Lập trình trong Windows chủ yếu là đáp ứng lại những sự kiện.

-Message có thể báo hiệu nhiều sự kiện gây ra bởi người sử dụng, hệ điều hành, hoặc chương trình khác.

-Có hai lọai message: window message và thread message.

Window Message:

-Tất cả các message đều được trữ trong một Message Queue(một nơi trong bộ nhớ). Những message này sau đó sẽ được luân chuyển giữa các ứng dụng.

Message Loop:

-Bạn có thể gọi những message bằng cách tạo ra một Message Queue.

-Message Loop là một vòng lặp kiểm tra những message trong Message Queue.

-Khi một message được nhận, Message Loop giải quyết nó bằng cách gọi Message Handler (một hàm được thiết kế để giúp Message Loop xử lý message)<hầu hết công việc lập trình của mình sẽ tập trung vào đây>

-Message Loop sẽ kết thúc khi nhận được message WM_QUIT (lúc người dùng chọn File/Exit || click vào nút Close || bấm Alt+F4)

-Khi bạn tạo cửa sổ (ứng dụng) Windows sẽ tạo cho bạn một Message Handler mặc định. Bạn sẽ vào đây để sửa chữa giúp ứng dụng phản hồi lại những sự kiện theo ý bạn muốn ->chương trình của bạn.

-Tất cả những control chuẩn đều như thế. Lấy một button làm ví dụ: khi nó nhận WM_PAINT message nó sẽ vẽ button; khi bạn click chuột trái lên nó sẽ nhận WM_LBUTTONDOWN message và nó sẽ vẽ hình button bị nhấn xuống; khi buông chuột ra nó nhận WM_LBUTTONUP message và sẽ vẽ lại button bình thường.

-Tên của window message thường có dạng WM_ và hàm để xử lý message đó thường có dạng On. Ví dụ hàm xử lý WM_SIZE message là OnSize.

-Message thường có hai tham số lưu trữ thông tin về sự kiện(32 bit): lParam kiểu LONG và wParam kiểu WORD. Ví dụ: WM_MOUSEMOVE sẽ trữ tọa độ chuột trong một tham số còn tham số kia sẽ có cờ hiệu để ghi nhận trạng thái của phím ATL, Shift, CTRL và những nút trên con chuột.

-Message có thể trả về một giá trị giúp bạn gửi dữ liệu ngược trở về chương trình gửi nó. Ví dụ: WM_CTLCOLOR message chờ bạn trả về một HBRUSH (khi dùng AppWizard để tạo nhanh ứng dụng bạn chú ý những hàm có dạng On… và nhận xét những kiểu trả về của nó, bạn sẽ hiểu hơn về cơ chế liên kết giữa các thành phần ứng dụng với nhau)

Nguồn : http://www.eco-blue.net/index.php?showtopic=571&mode=threaded&pid=2527

……….
……….

Download toàn bộ bài viết :

ollydbg_tut12

Best Regards

kienmanowar