Archive for the ‘Hex-Rays Decompiler Enhanced View’ Category


Author: ax330d

Link: https://github.com/ax330d/hrdev

Sơ lược: Đây là một plugin được tác giả viết bằng ngôn ngữ Python. Mục đích của tác giả khi xây dựng Plugin này chỉ đơn giản là muốn làm cho mã giả được tạo ra bởi Hex-Rays Decompiler trông dễ nhìn hơn. HRDEV sẽ lấy output của plugin chuẩn (tạo bởi Hex-Rays), sau đó phân tích output đó thông qua Python Clang, thực hiện một vài thay đổi, và kết xuất ra code ra một tab mới.

Cài đặt:

clang

  • Tiền hành cài đặt thêm LLVM (http://llvm.org/releases/3.6.0/LLVM-3.6.0-win32.exe)
  • Tiến hành kiểm tra lệnh import clang.cindex với Python trên cmd và Python trong IDA. Nếu không thấy báo lỗi “ImportError: No module named clang.cindex” là thành công.

Sử dụng:

  • Chạy IDA, load một target bất kỳ và đợi IDA hoàn tất quá trình phân tích.
  • Load HRDEV bằng cách nhấn Alt + F7, chọn và load file main.py.
  • Chọn function cần thực hiện decompile và nhấn “ALT + ,”. Kết quả so sánh khi thực hiện bằng Hex-Rays và HRDEV như sau:

Hex-Rays output:
Hrays

HRDEV output:

hrdev

Best Regards,

m4n0w4r