Archive for the ‘OllyDbg_tut22’ Category

OllyDBG_tut22!!

Posted: January 29, 2010 in OllyDbg Tutorials, OllyDbg_tut22
Tags:

I. Giới thiệu chung

Tiếp tục với chủ đề Anti-Debug, ở phần 22 này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm hai “thủ thuật” mới, thường được áp dụng cùng nhau hoặc riêng lẻ. Crackme để chúng ta nghiên cứu trong phần này là Sphynx.exe, của tác giả có nick name là d@b. Mặc định tôi xem như các bạn đã hiểu hết những gì tôi viết ở các phần trước, trong phần này chúng ta sẽ sử dụng bản Olly đã được chỉnh sửa bởi chương trình repair0.6 mà tôi giới thiệu ở bài 21. Trên máy của tôi bản OllyDbg gốc được repair0.6 sửa lại và đặt tên là Ltp10.exe, thêm vào đó plugin HideDebugger được cấu hình như sau :

……..

Download toàn bộ bài viết tại đây:

http://www.mediafire.com/download.php?n0jzmzahnmy

Best Regards

m4n0w4r