Posts Tagged ‘ntpacker’


1. Target

Link download Ntpacker: http://tuts4you.com/download.php?view.980

2. Thực hành unpack

2.1. Cách dùng vòng lặp vô tận

Đầu tiên scan target bằng các trình PE detector. Thử với PEiD trước xem thế nào:

null

Tiếp theo dùng RDG để scan:

Với việc scan bằng PeiD và RDG như trên và với kết quả mà RDG đưa ra ta thấy có vẻ như đây là một dạng Crypter. Nếu đúng là Crypter thì theo phương pháp đã mô tả ở phần trước nó phải tạo ra một tiến trình mới. Do vậy, ta sẽ thử đặt BP tại hàm API là CreateProcessA, nếu khi run trong OllyDBG và break tại hàm, quan sát xem tham số truyền vào của hàm có phải là SUSPENDED MODE hay không (tương ứng với dwCreationFlags = CREATE_SUSPENDED). Nếu đúng thì có thể nói nó là Crypter.

Load target vào OllyDBG, ta dừng tại đây:

 photo 1-4-20141-40-09PM.png

Đặt BP tại hàm CreateProcessA, sau đó nhấn F9:

 photo 1-4-20141-42-25PM.png

OllyDBG break tại hàm CreateProcessA, quan sát tại cửa sổ Stack ta thấy :

0012FE2C   00000004  |CreationFlags = CREATE_SUSPENDED

Như vậy, phán đoán của ta đã đúng, với việc dwCreationFlags có giá trị CREATE_SUSPENDED thì nó sẽ tạo process nhưng không được start. Process sẽ không thực thi cho đến chừng nào tiến trình chính (main process) được start thông qua hàm API ResumeThread.

Theo phần trước, do bước cuối cùng nó sẽ gọi tới hàm ResumeThread, vậy đặt một BP tại hàm này và nhấn F9 tại OllyDBG:

 photo 1-4-20141-51-54PM.png

Olly dừng lại tại hàm ResumeThread, nhấn F7 để trace vào trong hàm:

 photo 1-4-20141-53-34PM.png

Bên trong hàm ResumeThread lại gọi tới native API là được export bởi ntdll.dll là NtResumeThread. Tiếp tục trace tiếp và trace vào trong hàm NtResumeThread cho tới khi dừng lại tại lệnh Sysenter:

 photo 1-4-20141-58-44PM.png

Giờ mở Process Explorer lên và tiến hành dump tiến trình con (child process). Lựa chọn tiến trình con và chọn full dump:

 photo 1-4-20142-01-22PM.png

Save file dump lại dưới tên là UnPackMe_NtPacker1_dump.exe. Scan thử bằng PEID xem thế nào:

 photo 1-4-20142-06-24PM.png

Tiến hành fix lại file dump bằng cách dùng Winhex để mởi file. Tại màn hình Winhex, nhấn tổ hợp phím tắt là Ctrl+Alt+X(Find Hex Values), trong ô text box nhập thông tin cần tìm là 4D 5A (tương ứng với “MZ”):

 photo 1-4-20142-10-43PM.png

Nhấn OK để thực hiện tìm kiếm, kết quả sẽ dừng lại tại đây:

 photo 1-4-20142-11-36PM.png

Tiến hành xóa toàn bộ các giá trị trước đó đi và lưu lại:

 photo 1-4-20142-13-46PM.png

 photo 1-4-20142-14-17PM.png

Đóng Winhex, dùng PEiD để scan lại xem kết quả thế nào:

 photo 1-4-20142-16-15PM.png

Có vẻ OK, tuy nhiên để ý vùng khoanh đỏ sẽ thấy giá trị First Bytes tại EP có vẻ hơi lạ, không giống bình thường đối với một target được code bằng VC++ (bình thường đối với những Target code bằng VC++ 6 trở về trước thường có bytes đầu tiên là 55 8B). Đương nhiên nếu ta run thử file dump sẽ lỗi ngay:

 photo 1-4-20142-22-24PM.png

Với thông tin First bytes như trên, có vẻ nhưng việc Patch vòng lặp vô tận không khả thi vì ta không biết rõ 2 bytes gốc là thế nào để mà khôi phục lại. Tuy nhiên, như đã nói dựa vào kinh nghiệm thì 2 bytes đầu sẽ là 55 8B và ta cứ thử xem thế nào. Giờ restart lại OllyDBG (nhớ kill cái child process bằng Process Explorer), thực hiện các bước như đã làm cho tới khi dừng lại tại địa chỉ lệnh SYSENTER.Chuyển qua Process Explorer để tìm thông tin của child process:

 photo 1-4-20142-53-48PM.png

Chuyển Process ID của child process là 768 về dạng HEX, ta có được giá trị là 0x300. Giờ ta chạy PUPE và tìm đến child process để tiến hành patch:

 photo 1-4-20142-58-02PM.png

Tại màn hình Patch, điền thông tin về EP mà ta có được ở trên vào ô Direction và nhấn Search (PUPE sẽ hiện thị kết quả tìm kiếm là 55 8B J). Tiếp theo điền EB FE vào To change by (EB FE là lệnh nhảy tới cùng một lệnh do vậy tạo ra một vòng lặp vô tận) và nhấn Patching. Lúc này, các bytes gốc đã được thay bằng EB FE.

 photo 1-4-20143-02-09PM.png

Thoát PUPE, quay trở lại Olly và nhấn F9 để run. Sau khi nhấn F9, quan sát sẽ thấy tiến trình của chúng ta đã bị terminated trong OllyDBG.

 photo 1-4-20143-03-12PM.png

Đừng lo lắng, điều này không ảnh hưởng gì cả. Lúc này chỉ có tiến trình còn là đang chạy (bởi nó đang rời vào vòng lặp vô tận). Giờ ta sẽ tiến hành dump nó, để dump tôi sử dụng công cụ SirPE (của tác giả Guan de Dio). Chạy SirPE và chọn child process, sau đó chọn Dump All:

 photo 1-4-20143-06-45PM.png

 photo 1-4-20143-09-56PM.png

Save với bất kỳ tên nào bạn muốn, ở đây tôi đặt là final_dump.exe. Sau khi dump xong cũng kill luôn process đi. Kết quả file dump ta có được như sau:

 photo 1-4-20143-11-54PM.png

Mở file final_dump.exe trong OllyDBG:

 photo 1-4-20143-12-41PM.png

Như trong hình, hai bytes đầu tiên đang là EB FE, chúng ta sẽ thay lại bằng 2 bytes gốc là 55 8B tương tự như hình:

 photo 1-4-20143-14-37PM.png

Sau khi patch xong thì save file lại, kiểm tra bằng cách run thử file:

 photo 1-4-20143-16-33PM.png

2.2. Cách dump trực tiếp từ OllyDBG

Cách này khả đơn giản, đầu tiên ta load file vào trong OllyDBG. Đi vào lệnh call tại địa chỉ : 10001E13   .  E8 70FCFFFF   call    10001A88 ta sẽ thấy được đoạn code bên dưới như sau:

 photo 1-4-20144-27-38PM.png

Như vậy, theo lý thuyết mô tả ở phần trước thì hàm API VirtualAllocEx dùng để cấp pháp đủ bộ nhớ cho file EXE thứ hai bên trong không gian bộ nhớ của suspended process. Tiếp theo, sau khi bộ nhớ đã được cấp phát sẽ thực hiện gọi hàm API WriteProcessMemory ghi dữ liệu từ điểm bắt đầu của PE file (file EXE thứ hai) vào trong vùng nhớ vừa được cấp phát.

Với cách phân tích này, ta sẽ tìm tới vùng buffer chứa thông tin về file thứ hai rồi dump ra ngay trong OllyDBG. Tiến hành đặt BP tại hàm API WriteProcessMemory, nhấn F9 ta dừng lại tại đây:

 photo 1-4-20144-35-32PM.png

Chú ý vùng buffer, đây là nơi chứa thông tin về PE file. Follow in dump tại địa chỉ này ta có được như sau:

 photo 1-4-20144-37-36PM.png

Ok tại cửa số dump, chuột phải chọn Backup > Save data to file:

 photo 1-4-20144-43-56PM.png

Lưu lại dưới tên là dumped.exe. File này sẽ chứa toàn bộ dữ liệu bắt đầu từ 00160000. Do vậy để biến nó thành một valid PE file thì phải tìm đến đoạn chứa “MZ” và xóa dữ liệu trước “MZ” đi và lưu lại. Dùng winhex để xóa, kết quả sau khi xóa như sau:

 photo 1-4-20144-51-23PM.png

Scan file dumped.exe bằng PEiD:

 photo 1-4-20144-53-49PM.png

Có thể thấy là mặc dù đã được fix thành valid PE file tuy nhiên thì file dumped.exe không có đầy đủ icon như file final_dump.exe, và chắc chắn một điều là file dumped.exe khi run sẽ bị crash. Vậy ta làm thế nào tiếp theo? Tôi mở đại LordPE để rebuild thử xem có được không. Kết quả rebuild bằng LordPE như sau:

 photo 1-4-20144-57-04PM.png

Sau khi rebuild xong thì kết quả đã có icon. Chạy thử OK:

 photo 1-4-20144-57-53PM.png

Regards,

m4n0w4r