Posts Tagged ‘Colour’


Note này tổng hợp một số Colour và Highlighting schemes dành cho bản OllyDBG v2.

 1. Tác giả có nick Xylitol, chia sẻ trên diễn đàn kernelmode.info:
  [Colour schemes]
  Scheme name[]=Instructions-Status-Dump Xyl
  Foreground_1[
  ]=,,0,F0FBFF,,,,,,,,,,,,
  Foreground_2[]=,,,,,,,,,,,,,,,*
  Background_1[]=C0C0C0,C0C0C0,C0C0C0,,,,,,,808080,,,,,,*
  Background_2[]=,,,,,,,,,,,,,,,*
  Operands[]=0
  Modified commands[
  ]=0
  Scheme name[]=Registers-Stack Xyl
  Foreground_1[
  ]=C0C0C0,FFFF,,,,,,,,,,,,,,
  Foreground_2[]=,,,,,,,,,,,,,,,*
  Background_1[]=,,,,,,,,,,,,,,,*
  Background_2[]=,,,,,,,,,,,,,,,*
  Operands[]=0
  Modified commands[
  ]=0
  [Highlighting schemes]
  Scheme name[]=Code Highlight Xyl
  Foreground_1[
  ]=,,,,,,,,,,,,800000,0,,
  Foreground_2[]=0,0,0,,800000,FF,,,,,,800000,800000,,8080,*
  Background_1[]=,,,,,,,,,,,,,,,*
  Background_2[]=FFFF00,FF00,,FF,,FFFFFF,,,,,,C0C0C0,C0C0C0,,C0C0C0,
  Operands[]=0
  Modified commands[
  ]=1

Preview:
Xylitol colour and highlighting scheme for olly v2

 1. Của một thành viên chia sẻ trên http://habrahabr.ru:
  [Colour schemes]
  Scheme name[6]=Blackboard
  Foreground_1[6]=F0F0F0,F0FBFF,AFAFAF,404FF,F0FBFF,F0FBFF,F0FBFF,F0FBFF,FFFFFF,F0FBFF,,,,,,
  Foreground_2[6]=,,,,,,,,,,,,,,,
  Background_1[6]=21100C,21100C,21100C,21100C,3939FF,C57941,EB9CAE,C57941,21100C,43322D,,,,,,
  Background_2[6]=,,,,,,,,,,,,,,,
  Operands[6]=0
  Modified commands[6]=0
  [Highlighting schemes]
  Scheme name[6]=Blackboard
  Foreground_1[6]=,,,,,,,,,,,,FFF,3939FF,3939FF,FFFF
  Foreground_2[6]=3939FF,3939FF,,,,,,,C57941,C57941,,8BE0AB,30B261,8BE0AB,30B261,
  Background_1[6]=,,,,,,,,,,,,,,,
  Background_2[6]=,,,3939FF,,,,,,,,,,,,*
  Operands[6]=1
  Modified commands[6]=1

Preview:

 1. Của tôi thiết lập theo Alex’s scheme dành cho bản OllyDBG v1:
  [Colour schemes]
  Scheme name[6]=m4n0w4r
  Foreground_1[6]=FF00,FFFF,FF00,0,F0FBFF,FF00FF,F0FBFF,F0FBFF,FFFFFF,FF00,,,,,,
  Foreground_2[6]=,,,,,,,,,,,,,,,
  Background_1[6]=0,0,0,FF,3939FF,C57941,EB9CAE,C57941,0,800080,,,,,,
  Background_2[6]=,,,,,,,,,,,,,,,
  Operands[6]=0
  Modified commands[6]=0
  [Highlighting schemes]
  Scheme name[6]=m4n0w4r
  Foreground_1[6]=,,,,,,,,,,,,FF00,FFFF,FF,FF00
  Foreground_2[6]=FF00FF,FF,FFFF00,0,8000,FFFF,,,C0DCC0,0,0,FF00,FFFF,FF,FFFF,*
  Background_1[6]=,,,,,,,,,,,,,,,
  Background_2[6]=,,,FFFFFF,,FF,,,,,,,,,,
  Operands[6]=0
  Modified commands[6]=1

Preview:
m4n0w4r_schemes

 1. Thiết lập của Vic4key:

vic4key light scheme
[Colour schemes]
Scheme name[7]=vic4key light
Foreground_1[7]=0,FF0000,808080,,0,,C0C0C0,FFFF,FFFFFF,0,,,,,,
Foreground_2[7]=,,,,,,,,,,,,,,,
Background_1[7]=FFFFFF,FFFFFF,FFFFFF,C0C0C0,,FF,808080,,FFFFFF,C0C0C0,,,,,,
Background_2[7]=,,,,,,,,,,,,,,,
Operands[7]=0
Modified commands[7]=0
[Highlighting schemes]
Scheme name[7]=vic4key light
Foreground_1[7]=,,,,,,,,,,,,,FF,FF,FF00FF
Foreground_2[7]=FFFF,FF,800000,FF,0,
,,,0,800000,808080,0,FF0000,8000,FF,*
Background_1[7]=,,,,,,,,,,,,,FFFF,FFFF,
Background_2[7]=FF,,,,,FF,,,,,,,,,FF00,*
Operands[7]=1
Modified commands[7]=1

Preview
VicLight

vic4key dark scheme
[Colour schemes]
Scheme name[6]=vic4key dark
Foreground_1[6]=FF00,FF00,FFFF00,0,,8000,,,FF00,,,,,,,
Foreground_2[6]=,,,,,,,,,,,,,,,
Background_1[6]=0,0,0,FF00,,0,808080,,FF,800000,,,,,,
Background_2[6]=,,,,,,,,,,,,,,,
Operands[6]=0
Modified commands[6]=0
[Highlighting schemes]
Scheme name[6]=vic4key dark
Foreground_1[6]=,,,,,,,,,,,,FFFF00,FFFF,FFFF,FF00FF
Foreground_2[6]=FFFF,FF,FFFF00,FF,FF,FF,,,FFFFFF,800000,808080,FFFF00,FFFFFF,FFFF,FF,*
Background_1[6]=,,,,,,,,,,,,,,,
Background_2[6]=,,,,,FFFF,,,,,,,,,,*
Operands[6]=1
Modified commands[6]=1

Preview:
VicDark

 1. Của KuNgBiM share trên các diễn đàn UnPackcN, PediY…

  [Colour schemes]
  Scheme name[4]=KuNgBiM's Scheme
  Foreground_1[4]=,,808000,0,FFFF,80,,FF00,,FF0000,,,,,,
  Foreground_2[4]=,,,,,,,,,,,,,,,
  Background_1[4]=C0DCC0,C0DCC0,C0DCC0,FF00,,FFFF00,,,C0DCC0,FFFF,,,,,,*
  Background_2[4]=,,,,,,,,,,,,,,,
  Operands[4]=0
  Modified commands[4]=0
  [Highlighting schemes]
  Scheme name[4]=KuNgBiM's Code
  Foreground_1[4]=,,,,,,,,,,,,FF0000,FF,FF,FF0000
  Foreground_2[4]=0,0,0,FF00,FF,FF,,,800000,0,0,800080,FF00FF,80,FF00FF,*
  Background_1[4]=,,,,,,,,,,,,,FFFF,FFFF,
  Background_2[4]=FFFF00,FF00,,FF,,,,,,,,,,,,*
  Operands[4]=1
  Modified commands[4]=0

Preview:
KungBIM

Best Regards,
m4n0w4r