Archive for the ‘Uncategorized’ Category


Target: CrackMe v2.0

Author: Greedy Fly

1. Kiểm tra sơ bộ

 • Scan bằng DIE:
  • Compiler: không có thông tin.
  • Crypto: không có thông tin.
  • String: “Ok… Now It’s Registered!!!
 • Scan bằng ExeInfo:
  • Compiler: báo Unknown, nhưng nghi ngờ MASM.
 • Chạy thử:
  • Giao diện như hình, gồm ảnh có các quân cờ, textbox cho nhập Serial:

GreedyFly1

 • Nhập thử Serial bất kỳ, nhấn Check thì thoát luôn … doubt
 • Lấy thông tin Serial textbox bằng công cụ ResHacker:

GreedyFly2

Textbox này có ID là 104 (dec), chuyển sang hex là 0x68 (hex).

1. Phân tích crackme

Qua thông tin ở trên, tạm đoán tác giả cho hình bàn cờ chắc là có liên quan tới nước đi của quân cờ, nhưng cơ bản cờ vua trước đây tôi chỉ đánh cho vui, mà toàn đánh có đầy đủ tất cả các quân trên bàn cờ, nên nhìn vào cái kiểu bày quân giống như cờ thế trong cờ tướng như thế này thì chịu thua 107.

Vứt CrackMe vào IDA xem thử có được thêm thông tin gì không? Sau khi IDA analyze xong, tìm thông tin đoạn code liên quan tới việc sử dụng ID của textbox đã có được ở trên. Thường thì MASM sẽ dùng lệnh push ID, nên tại IDA nhấn Alt + T để tìm tất cả lệnh push 0x68

GreedyFly3

Tìm được 2 vị trí như trên hình, tới địa chỉ đầu tiên trước:

GreedyFly4

Đoạn code liên quan được rename và comment lại như trên hình. Sau lời gọi hàm SendMessageA thì thông tin serial nhập vào được lưu vào lpInputSerial, thanh ghi eax chứa độ dài của chuỗi Serial nhập vào. Độ dài của này được xử lý tại sub_0040148E đã được rename thành CheckSerLength. Đoạn code CheckSerLength như sau:

GreedyFly5

Với đoạn code trên tóm gọn lại có được như sau:

((Ser_len + 1) * 16 + 64) * 386 = 148224 --> Ser_len = 19

Vậy kết luận, chuỗi Serial nhập vào phải có 19 kí tự.

Giả sử, với chuỗi Serial nhập vào “a1b2c3d4e5f6g7h8i90”, sẽ qua được đoạn code trên và tới đoạn code kiểm tra như dưới đây:

GreedyFly6

Đoạn code như trong hình sau khi phân tích, debug đã được rename lại như trên. Sub_00402240 được rename thành Md5_Signature do khi vào trong sub này thấy dấu hiệu sau:

GreedyFly7

Nhìn quen quen, google lại cho chắc, có được thông tin tại Wiki (https://en.wikipedia.org/wiki/MD5) như sau:

//Initialize variables:
var int a0 := 0x67452301  //A
var int b0 := 0xefcdab89  //B
var int c0 := 0x98badcfe  //C
var int d0 := 0x10325476  //D

Sau bước khởi tạo MD5, crackme thực hiện sao chép chuỗi Serial nhập vào thông qua sub_00402280 (đã đổi tên thành MakeCopyOfSerial). Sau hàm này thì chuỗi Serial được lưu vào:

GreedyFly8

Mảng này sau đó được bổ sung thêm giá trị tại sub_004022F4 (đã đổi tên thành Hash) để tạo thành mảng gồm 64 bytes, sau đó được đem đi tính Hash:

GreedyFly9

Kết quả có được của CopyOfSerial là đầu vào cho thực hiện tính Hash như sau:

GreedyFly10

Chuỗi Hash sau khi tính được sẽ được chuyển sang dạng Hex (00401436 Convert2Hex) để so sánh với chuỗi Hex mặc định mà Crackme khai báo ban đầu là “7E9C7F1A62B7B93F34A6A6C16BCAA840“. Nếu không khớp sẽ exit luôn.

Với dạng crackme này, việc brute-force (tôi hay gọi là “tấn công bạo lực”boss) để từ chuỗi Hash mặc định tìm ra chuỗi có 19 kí tự ban đầu là điều rất khó. Hơn nữa, nếu làm như thế thì tác giả cũng chẳng ra đề kiều đánh đố như vậy làm gì. Vậy là phải tìm cách đánh cờ để tìm ra đáp án!!

Nhìn vào cái ảnh bàn cờ của Crackme cùng khả năng đánh cờ kém như tôi thì thôi cũng chào thua hell-yes-onion-head-emoticon. Tôi suy nghĩ thử tìm xem có trang nào online cho phép dựng lại bàn cờ này không và hi vọng cho dựng lại thì nó cũng chỉ ra cách đi. Loay hoay ngồi google một lúc, tìm được trang này: http://masterchessopenings.com/chess-analysis-program

Truy cập trang, sau đó Edit lại bàn cờ như trong cái ảnh mà crackme cho:

GreedyFly11

Sắp xếp xong bàn cờ như trên, chuyển qua phân Analysis có được thông tin các bước đi cờ như sau:

GreedyFly12

Suy nghĩ Serial có độ dài là 19 kí tự và chắc chỉ có các kí tự chữ cái và số, nên loại bỏ các dấu “+” đi, có được chuỗi sau “a4bxa4b5a3Nb4Ka1Nb3”. Nhập thử chuỗi này:

GreedyFly13

Done!36

Thật là vi diệu ….


Download the challenge and use DIE to check it:

csharp_die

Huh .NET, I hate it! 107 Looking for strings, i found some interesting:

csharp_tobase64

csharp_strings

Run the challenge, input key and press check button:

csharp_wrong

Open this challenge in .NET Reflector and go to entry point:

private static void Main()
{
  Application.EnableVisualStyles();
  Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
  Application.Run(new Form1());
}

Click on Form1() to open it:

public Form1()
{
  bb = base.GetType().GetMethod("MetMett", BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Static).GetMethodBody().GetILAsByteArray();
  byte num = 0;
  for (int i = 0; i < bb.Length; i++)
  {
    bb[i] = (byte) (bb[i] + 1);
    num = (byte) (num + bb[i]);
  }
  bb[0x12] = (byte) (num - 0x26);
  bb[0x23] = (byte) (num - 3);
  bb[0x34] = (byte) (num ^ 0x27);
  bb[0x45] = (byte) (num - 0x15);
  bb[0x57] = (byte) (0x47 - num);
  bb[0x7c] = (byte) (num ^ 0x72);
  bb[0x8d] = (byte) (num ^ 80);
  bb[0x9f] = (byte) (0xeb - num);
  bb[0xb3] = (byte) (0x6a + num);
  bb[200] = (byte) (0x24 - num);
  bb[220] = (byte) (num - 3);
  this.InitializeComponent();

In above code, i see that this code will be executed before calls InitializeComponent() – a method that shows the challenge GUI. I dont know what it does but i guess that it gets the body of MetMett method in byte array, save into bb and later use bb to calculate something.

Follow the InitializeComponent() method, then click on btnCheck_Click:

private void btnCheck_Click(object sender, EventArgs e)
{
  try
  {
    MetMetMet(this.txtAnswer.Text);
  }
  catch (Exception exception)
  {
    if (exception.InnerException == null)
    {
      MessageBox.Show(exception.Message, "Error");
    }
    else
    {
      MessageBox.Show(exception.InnerException.Message, "Error");
    }
  }
}

Follow MetMetMet method:

private static void MetMetMet(string sss)
{
  string str;
  byte[] bytes = Encoding.ASCII.GetBytes(Convert.ToBase64String(Encoding.ASCII.GetBytes(sss)));
  AssemblyName name = new AssemblyName("DynamicAssembly");
  TypeBuilder builder = AppDomain.CurrentDomain.DefineDynamicAssembly(name, AssemblyBuilderAccess.RunAndSave).DefineDynamicModule(name.Name, name.Name + ".exe").DefineType("RevKrT1", TypeAttributes.Public);
  MethodBuilder builder2 = builder.DefineMethod("MetMet", MethodAttributes.Static | MethodAttributes.Private, CallingConventions.Standard, null, null);
  TypeBuilder builder3 = AppDomain.CurrentDomain.DefineDynamicAssembly(name, AssemblyBuilderAccess.RunAndSave).DefineDynamicModule(name.Name, name.Name + ".exe").DefineType("RevKrT2", TypeAttributes.Public);
  builder3.DefineMethod("MetM", MethodAttributes.Static | MethodAttributes.Private, CallingConventions.Standard, null, new Type[] { typeof(byte[]), typeof(byte[]) }).CreateMethodBody(bb, bb.Length);
  Type type = builder3.CreateType();
  MethodInfo method = type.GetMethod("MetM", BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Static);
  object obj2 = Activator.CreateInstance(type);
  byte[] buffer2 = new byte[] { 1, 2 };
  method.Invoke(obj2, new object[] { buffer2, bytes });
  if (buffer2[0] == 1)
  {
    str = "Wrong";
  }
  else
  {
    str = "Correct!!";
  }
  ILGenerator iLGenerator = builder2.GetILGenerator();
  iLGenerator.Emit(OpCodes.Ldstr, str);
  iLGenerator.EmitCall(OpCodes.Call, typeof(MessageBox).GetMethod("Show", new Type[] { typeof(string) }), null);
  iLGenerator.Emit(OpCodes.Pop);
  iLGenerator.Emit(OpCodes.Ret);
  Type type2 = builder.CreateType();
  MethodInfo info2 = type2.GetMethod("MetMet", BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Static);
  object obj3 = Activator.CreateInstance(type2);
  info2.Invoke(obj3, null);
}

I see that, the btnCheck_Click pass input string to sss variable of MetMetMet, sss string is converted to Base64 String and saved into bytes. Then i see the comparison to show “Wrong” or “Correct!!” Nag.

Ok, next click to MetMett method, i get error:

csharp_error

Wtf, i dont know why!!after_boom Back to the Form1() method, i can confirm that the original bytes of MetMett method will be replaced at runtime to decode the method body. So we need to use dnSpy to debug this challenge to find the bb values at original and after calculate.

Open dnSpy, load challenge, set breakpoints same as the picture bellow:

csharp_dnspy

Press F5 to start, stop at the 1st bp, press F10 to step over. Go to locals window and find the value of bb (these values is the original bytes of MetMett method):

csharp_bbarray

Show bb array in the Memory Window:

csharp_bbinmem

Copy and Save all these bytes. Then, press F5 to continue and stop at the 2nd bp. The bb’s array values are replaced after calculate:

csharp_bbreplaced

Copy and Save all new values. Close dnSpy to stop debugging. Next, duplicate the challenge and use HxD (hex editor) to replace the original bytes of MetMett method by the calculated bytes like picture bellow:

csharp_hxd

Save file and close HxD. Re-open dnSpy and load new file, then click on MetMett method to decompile it:

private static void MetMett(byte[] chk, byte[] bt)
{
	if (bt.Length == 12)
	{
		chk[0] = 2;
		if ((bt[0] ^ 16) != 74)
		{
			chk[0] = 1;
		}
		if ((bt[3] ^ 51) != 70)
		{
			chk[0] = 1;
		}
		if ((bt[1] ^ 17) != 87)
		{
			chk[0] = 1;
		}
		if ((bt[2] ^ 33) != 77)
		{
			chk[0] = 1;
		}
		if ((bt[11] ^ 17) != 44)
		{
			chk[0] = 1;
		}
		if ((bt[8] ^ 144) != 241)
		{
			chk[0] = 1;
		}
		if ((bt[4] ^ 68) != 29)
		{
			chk[0] = 1;
		}
		if ((bt[5] ^ 102) != 49)
		{
			chk[0] = 1;
		}
		if ((bt[9] ^ 181) != 226)
		{
			chk[0] = 1;
		}
		if ((bt[7] ^ 160) != 238)
		{
			chk[0] = 1;
		}
		if ((bt[10] ^ 238) != 163)
		{
			chk[0] = 1;
		}
		if ((bt[6] ^ 51) != 117)
		{
			chk[0] = 1;
		}
	}
}

Wow doubt, i see the the simple xor calculation to check the value of bt[] array. So, to find the bt’s value, i also use xor loop like this:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  int byte1[] = {16, 17, 33, 51, 68, 102, 51, 160, 144, 181, 238, 17};
  int byte2[] = {74, 87, 77, 70, 29, 49, 117, 238, 241, 226, 163, 44};
  char result[]={0};
  int i;

  for (i=0; i<(sizeof(byte1)/sizeof(int)); i++)
  {
    result[i] = byte1[i] ^ byte2[i];
  }

  printf("The result is: %s \n", result);
  return 0;
}

Compile and run this code, i get the Base64 string: ZFluYWFNaWM=. Use Base64 to decode this string, i get the flag: dYnaaMic.

Check the flag 36:

csharp_checkflag

End.

 


Open ReadMe file:

Reversing.Kr

Find The Password

By ezbeat

Use DIE to scan target:

hateintel_die

Result: Type: MACH, and compiler is GCC, so I guess that the author use MacOS to code and compile this challenge. I’ve never reversing target like this challenge before, … shame on me!! adore

I don’t know how to use the other tools to reverse this challenge, so i open it in IDA and let’s IDA analyze it. Go to main function at 0x00002224, I see the ARM instructions. Use Hex-Rays Decompiler plugin to gets pseudo code:

int __cdecl main(int argc, const char **argv, const char **envp)
{
char InputKey[80]; // [sp+4h] [bp-5Ch]@1
int Value_4; // [sp+54h] [bp-Ch]@1
signed __int32 Len_InputKey; // [sp+58h] [bp-8h]@1
signed __int32 i; // [sp+5Ch] [bp-4h]@1
char vars0; // [sp+60h] [bp+0h]@2

Value_4 = 4;
printf("Input key : ", argv, envp);
scanf("%s", InputKey);
Len_InputKey = strlen(InputKey);
Calculate((signed __int32)InputKey, Value_4);
for ( i = 0; i < Len_InputKey; ++i )
{
if ( (unsigned __int8)*(&vars0 + i - 0x5C) != validate_value[i] )
{
puts("Wrong Key! ");
return 0;
}
}
puts("Correct Key! ");
return 0;
}

Notice sub_232C, i renamed it to Calculate. The Calculate’s pseudo code:

signed __int32 __fastcall Calculate(signed __int32 Input_Len, int Value_4)
{
 int Loop_Size; // [sp+0h] [bp-14h]@1
 char *InputKey; // [sp+4h] [bp-10h]@1
 int i; // [sp+8h] [bp-Ch]@1
 signed __int32 j; // [sp+Ch] [bp-8h]@2

 InputKey = (char *)Input_Len;
 Loop_Size = Value_4;             // Loop_Size=4
 for ( i = 0; i < Loop_Size; ++i )
 {
  for ( j = 0; ; ++j )
  {
   Input_Len = strlen(InputKey);
   if ( Input_Len <= j )
    break;
   InputKey[j] = ProcessChar(InputKey[j], 1);
  }
 }
 return Input_Len;
}

Calculate function calls other function is sub_2494, i renamed it to ProcessChar. The Calculate function performs with the iteration loop is 4 times, each time it performs calculation loop on each character of input Key.

ProcessChar’s pseudo code is so simple:

int __fastcall ProcessChar(unsigned __int8 Input, int Value_1)
{
 int Input_Char; // [sp+8h] [bp-8h]@1
 int i; // [sp+Ch] [bp-4h]@1

 Input_Char = Input;
 for ( i = 0; i < Value_1; ++i )
 {
  Input_Char *= 2;
  if ( Input_Char & 0x100 )
   Input_Char |= 1u;
 }
 return (unsigned __int8)Input_Char;
}

Then the result of each character in InputKey is compared to each value of default table (i renamed to validate_value). In IDA, i found the values of validate_value[]:

hateintel_validate_value

validate_value = [0x44, 0xF6, 0xF5, 0x57, 0xF5, 0xC6, 0x96, 0xB6, 0x56, 0xF5, 0x14, 0x25, 0xD4, 0xF5, 0x96, 0xE6, 0x37, 0x47, 0x27, 0x57, 0x36, 0x47, 0x96, 0x03, 0xE6, 0xF3, 0xA3, 0x92]

Okay, i have all info to find the key!! 36

So here is the simple code to find the correct Key:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  int defArray[29] = {0x44, 0xF6, 0xF5, 0x57, 0xF5, 0xC6, 0x96, 0xB6, 0x56, 0xF5, 0x14, 0x25, 0xD4, 0xF5, 0x96, 0xE6, 0x37, 0x47, 0x27, 0x57, 0x36, 0x47, 0x96, 0x03, 0xE6, 0xF3, 0xA3, 0x92};
  int i, j, k, ch, result, temp;
  char Flag[29]={0};

  result = 0;
  for (k=0; k<29;k++)
{
  for (i=32; i<128; i++)
  {
    ch = i;
    for (j=0; j<4; j++)
    {
      temp = ch*2;
      if (temp & 0x100)
        temp |= 1;
      ch = temp & 0xFF;
    }
    if (ch == defArray[result])
    {
      Flag[result] = i;
      result++;
    }
  }
}

  printf("Found Flag: \n %s", Flag);
  return 0;
}

Final Result:

hateintel_findkey

End.


Collaborative Breakpoint Manager for x64dbg.

slothbp

Download here:

https://github.com/x64dbg/SlothBP/

Regards,


xAnalyzer v1 plugin by ThunderCls – 2016

xAnalyzer is a plugin for the x86/x64 x64dbg debugger by @mrexodia. This plugin is based on the code by @mrfearless APIInfo-Plugin-x86 (https://github.com/mrfearless/APIInfo-Plugin-x86) although some improvements and additions have been made. xAnalyzer is capable of calling internal commands of x64dbg to make all kind of analysis and also integrates one of his own. This plugin is going to make an extensive function calls analysis to add complementary information, something close at what you get with OllyDbg.

Some of the functions and improvements are:

 • Extended WINAPI calls analysis with arguments added
 • Analysis of indirect calls
 • Analysis of nested calls

Once the debugged application is loaded and reaches the Entrypoint, xAnalyzer is going to launch a mix of different analysis over the static code to make it even more comprehensible to the user just before starting the debuggin task.

Plugin based on: APIInfo-Plugin-x86 (https://github.com/mrfearless/APIInfo-Plugin-x86) Special thanks to @mrfearless and @tr4ceflow for releasing the API definition files.

Installation:

 • Copy xAnalyzer.dp32 and/or xAnalyzer.dp64 files and apis_def folder to x32/x64 plugins directory of x64dbg
 • Look under the “Plugins” menu in the main x64dbg window or in the secondary menu in the Disasm window as well

Screenshots:

 • Before xAnalyzer:

 • After xAnalyzer

Download here:

https://github.com/ThunderCls/xAnalyzer

Regards,

 


Cuộc chơi sắp kết thúc, tất cả rồi sẽ lại trở thành quá khứ để khi nhớ lại quá khứ ấy ta thấy niềm vui xen lẫn tiếc nuối … too_sadflare-on2016

– Vui là vì đến giờ tôi vẫn còn đam mê với em (RCE) nhưng lại không có quá nhiều thời gian để dành cho em. Lâu lâu, mở đống tools lên nhìn cho đỡ buồn mắt rồi lại lock máy đi làm việc khác. Nói như anh em trong nghề thì nếu như không “cọ xát” liên tục thì cũng lụt nghề mà thôi lolz . Vợ tôi dạo này hay nghe Đan Nguyên, lâu lâu lại lọt vào tai mấy câu:

“Khi hiểu được nhau, thời gian gần gũi đã trôi qua mất rồi!
Tôi bước theo tiếng gọi của người trai, tha thiết với tương lai

Là chinh nhân tôi bạn với sông hồ
Tình yêu em tôi nguyện mãi tôn thờ
Và yêu không bến bờ
Tìm em ,giờ tìm ở đâu sao không gắng đợi chờ nhau

Em ơi ! trái đất vẫn tròn,
Chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau……!” hell-yes-onion-head-emoticon

Tóm lại, với em (RCE) tôi tìm thấy được niềm vui bên lề công việc đôi khi là nhàm chán, dập khuôn ..v..v, chỉ là lâu lâu tôi với em mới được “cọ xát” mà thôi… adore

– Tiếc nuối, thật sự là rất tiếc nuối extreme_sexy_girl… Vấn đề vẫn là thời gian, hầu như tôi “cày” em vào buổi đêm … lúc đó là lúc tôi cảm thấy hưng phấn nhất nhưng cũng là lúc oải nhất, vì giờ cũng không còn đủ sức để mà cày xuyên đêm nữa rồi (định mệnh, con người thì già đi mà thú vui nó lại cứ tìm đến vào lúc tuổi đã xế chiều) … , và vì lâu lâu tôi mới chơi CTF nên nhiều khi sập bẫy, rơi vào cái vòng logic luẩn quẩn mà khi thử lại một vài lần tôi lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn ấy .. định mệnh màhell-yes-onion-head-emoticon

Douma cái lv1 năm nay, tôi chơi cái lúc vừa giảng toán cho con mà vừa nhân chia cơ học với cái lv này để đoán Flag, nhầm lẫn lung tung cả. Đến khi tìm ra Flag thì tôi mới nhận ra rằng nó là Custom Base64 Encode … trên twitter tôi cũng thấy tụi Tậy nó la oai oái cái lv1 năm nay mở đầu mà đã củ khoai hơn năm ngoái 😀

Cái lv2 cũng vui vãi, lúc có cái ảnh đầu tiên, tôi thấy có các kí tự gạch chân, mừng vãi đái …tưởng Flag là các kí tự đó tôi nhập thử … dek phải waaaht. Đến lúc phân tích lại tôi nhận ra đời không như là mơ, tôi nhận được hint về khúc Encrypt/Decrypt của Merc, tôi patch một phát nó lòi ra tấm thảm thần mà Aladin dùng để chạy trốn mỗi khi đời có biến xảy ra 😛

Cái lv3, đúng như tên của nó “unknown” dịch thô là “éo biết”, tôi cày đi cày lại trong đống code của lv này cộng thêm với việc discuss với Merc.. đến cuối cùng tôi nhận ra nó dùng RC4 cipher để tạo ra cái Table thần thánh, tôi phải viết một đoạn code (gọi thô là tấn công bạo lực (bruteforce)) để tìm ra giá trị tính toán cho cặp hai kí tự (chạy từ 0x21 -> 0x7E), rồi từ đó dò ngược ra Flag … douma ra được cái Flag, nhập vào lòi ra cái lv4 mà tôi cười như thằng điên nhặt được cục vàng to tổ bố giữa dòng đời loạn lạc after_boom (Nhìn trên timeline có thể thấy tôi đã yêu em nó như thế nào) … Cái level này đám Tây mũi lõ nó cũng chửi bới om xòm … chẳng khác éo gì mình!!

Đến được lv4 cũng là lúc tôi hết mịa time và mana để chơi tiếp … chỉ còn thời gian để login & logout dòm xem cái thứ hạng của mình nó cứ tụt dần đều lolz doubt

P/S:

 • Tks Merc Nguyen đã hint cho tôi vài điểm để tôi thoát khỏi ma đạo 😀
 • Tôi đọc trên Twitter thấy Sẻ đệ để lại dòng status ngắn gọn nôm na là : “Với tôi, kỳ FlareOn này chỉ có 2 Lv đó là Lv(123456789) + Lv 10″… Đọc xong, tôi cười không ngậm được mồm … Sẻ đệ bá quá, tôi nể lắm!!!
 • Cuối cùng, tôi thấy nhiều anh em trong friend list của tôi cũng đã hoàn thành, chắc chắn cũng có không ít chửi rủa bên lề như tôi lolz .. nhưng hơn tất cả: Chúc mừng các bạn! Việt Nam còn lắm nhân tài lắm!

Regards,

m4n0w4r

[IDA Plug] Keypatch

Posted: September 16, 2016 in IDA Pro section, Keypatch, Uncategorized
Tags: ,

Keypatch is a plugin of IDA Pro for Keystone Assembler Engine.Keypatch consists of 3 tools inside.

 • Patcher & Fill Range: these allow you to type in assembly to directly patch your binary.
 • Assembler: this interactive tool let you enter assembly & get back instruction encoding.

Keypatch is confirmed to work on IDA Pro version 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 6.95 but should work flawlessly on older versions. If you find any issues, please report.

Keypatch offers some nice features:

 • Cross-architecture: support Arm, Arm64 (AArch64/Armv8), Hexagon, Mips, PowerPC, Sparc, SystemZ & X86 (include 16/32/64bit).
 • Cross-platform: work everywhere that IDA works, which is on Windows, MacOS, Linux.
 • Based on Python, so it is easy to install as no compilation is needed.
 • User-friendly: automatically add comments to patched code, and allow reverting (undo) modification.
 • Open source under GPL v2.

keypatch_patcher2

Version 2.0.1

@aquynh aquynh released this 20 hours ago

 • Fix an off-by-one bug in Fill-Range function.
 • Log more information when padding NOP

Download: https://github.com/keystone-engine/keypatch/archive/2.0.1.zip