Archive for the ‘REVERSING-GENERALS (Phần II)’ Category


REVERSING-GENERALS (Phần II)
Dịch: Benina

Phần 2
TỔNG QUAN VỀ ĐẢO MÃ

RETURN VALUE (giá trị trả về của hàm)

Nếu hàm trả về một giá trị, nó luôn trả về trên thanh ghi eax hay trong một tham số input nào đó. (nhập vào trước hàm) .Bạn sẽ thấy rằng thường thì nếu nó là tham số input, bằng cách kiểm tra nó ta thấy nó là addr hay một giá trị được cung cấp cho hàm call. Nếu nó là một giá trị, nó ko được chỉ định như một tham số , bạn cần chú ý nó sau này. Nếu nó là một addr, nó sẽ trỏ đến một string như ví dụ sau. Sau dĩ bạn sẽ thấy dòng kế của code miêu tả nó được sử dụng lại hay là ko. Trong phần lớn các case , bạn sẽ thấy nó được sử dụng lại một lần nữa (điều đó thật hiệu quả khi nhớ addr thật của nó). Bây giờ tui sẽ chỉ cho bạn một lập trình viên pascal với cách nhìn của anh ta khi create một hàm. Điều này sẽ làm khái niệm rỏ ràng trong sáng hơn. Ở đây là khai báo của một hàm:

function MyAdd(x, y :integer) : integer; // declaration
var erg: integer; // local var
begin
erg := x + y; // do the things
add := erg; // return value
end;

Đây là một hàm thông thường, nó chỉ cộng 2 số int, có 2 tham số, và một biến cục bộ được sử dụng tạm thời để gán cho giá trị trả về của hàm. ASM phải cần đến là di chuyển 2 tham số này ra khỏi stack khi hàm thực thi xong và nó phải nghịch đảo đầy đủ vùng nhớ cho biến cục bộ của hàm…Giống như đoạn mã này:

; *Pascal*
push ebx ; par1
push ecx ; par2
call MyAdd ; call the function
; in this example, the function restores the
stack (pascal)
mov …, eax ; returnvalue in eax

; *C*
push ecx ; par2
push ebx ; par1
call MyAdd ; call the function
add esp, 8 ; restore the stack
mov …, eax ; returnvalue in eax

;——————————-
; *MyAdd*
;——————————-
push ebp ; save baspointer
mov ebp, esp ; get a grip on the parameters
sub esp, 4 ; make room for the local var

; adding
mov ebx, [ebp+0C] ; get first parameter
mov ecx, [ebp+8] ; get second parameter
add ebx, ecx ; add
mov [ebp-4], ebx ; move result to local var
mov eax, [ebp-4] ; return local var
; returnvalue is eax
leave ; this instruction does the folowing:
; mov esp, ebp
; pop ebp
add esp, 8 ; ONLY for pascal!
ret

Download toàn bộ bài viết:
reversing-generals_phan2