Archive for the ‘Truy vấn thông tin các Patch đã được apply vào OracleDB’ Category


Đang tìm hiểu cách liệt kê các patch đã được apply vào hệ thống như thế nào. Đọc một số tài liệu công thêm google, tôi thu thập được một số phương pháp dưới đây.

1. Sử dụng công cụ OPatch của Oracle:

Đây là một công cụ khá hay dùng để apply các patch hoặc dùng để liệt kê các patch đã được appy bằng OPatch. Mục đích chủ yếu của nó dùng để quản lý các “interim patch”. Sau khi cài đặt vào hệ thống, công cụ này sẽ được đặt theo đường dẫn dưới đây : $ORACLE_HOME/OPatch. Ta có thể đưa đường dẫn này luôn vào Path environment của hệ thống đề sau này chỉ cần gõ opatch là xong :D.

Chạy thử opatch ta có được thông tin như sau :

[applmgr@test ~]$ opatch
Invoking OPatch 10.2.0.3.0

Oracle interim Patch Installer version 10.2.0.3.0
Copyright (c) 2005, Oracle Corporation. All rights reserved..

Usage: opatch [ -help ] [ -r[eport] ] [ command ]

command := apply
lsinventory
query
rollback
version
prereq
util

:= -help Displays the help message for the command.
-report Print the actions without executing.

example:
‘opatch -help’
‘opatch apply -help’
‘opatch lsinventory -help’
‘opatch rollback -help’
‘opatch prereq -help’
‘opatch util -help’

OPatch succeeded.

Để liệt kê patches sử dụng câu lệnh :

opatch lsinventory
Invoking OPatch 10.2.0.3.0

Oracle interim Patch Installer version 10.2.0.3.0
Copyright (c) 2005, Oracle Corporation. All rights reserved..

Oracle Home : /oracle/vd11db/10.2
Central Inventory : /etc/oraInventory
from : /etc/oraInst.loc
OPatch version : 10.2.0.3.0
OUI version : 10.2.0.3.0
OUI location : /oracle/vd11db/10.2/oui
Log file location : /oracle/vd11db/10.2/cfgtoollogs/opatch/opatch2009-03-11_15-56-39PM.log

Lsinventory Output file location : /oracle/vd11db/10.2/cfgtoollogs/opatch/lsinv/lsinventory2009-03-11_15-56-39PM.txt

——————————————————————————–
Installed Top-level Products (3):

Oracle Database 10g 10.2.0.1.0
Oracle Database 10g Products 10.2.0.1.0
Oracle Database 10g Release 2 Patch Set 2 10.2.0.3.0
There are 3 products installed in this Oracle Home.

Interim patches (3) :

Patch 5257698 : applied on Mon May 26 18:07:48 ICT 2008
Created on 29 Jun 2006, 07:12:38 hrs US/Pacific
Bugs fixed:
5257698

Patch 5556081 : applied on Mon May 26 17:29:07 ICT 2008
Created on 9 Nov 2006, 22:20:50 hrs PST8PDT
Bugs fixed:
5556081

Patch 5557962 : applied on Mon May 26 17:28:56 ICT 2008
Created on 9 Nov 2006, 23:23:06 hrs PST8PDT
Bugs fixed:
4269423, 5557962, 5528974

Nếu muốn liệt kê các thông tin chi tiết, ta dùng câu lệnh :

opatch lsinventory -detail
Interim patches (3) :

Patch 5257698 : applied on Mon May 26 18:07:48 ICT 2008
Created on 29 Jun 2006, 07:12:38 hrs US/Pacific
Bugs fixed:
5257698
Files Touched:
lx40003.nlb –> ORACLE_HOME/nls/data/old/lx40003.nlb
lx40030.nlb –> ORACLE_HOME/nls/data/old/lx40030.nlb
Patch Location in Inventory:
/oracle/vd11db/10.2/inventory/oneoffs/5257698
Patch Location in Storage area:
/oracle/vd11db/10.2/.patch_storage/5257698_Jun_29_2006_07_12_38

Patch 5556081 : applied on Mon May 26 17:29:07 ICT 2008
Created on 9 Nov 2006, 22:20:50 hrs PST8PDT
Bugs fixed:
5556081
Files Touched:
SecureGenKeystore.pm –> ORACLE_HOME/sysman/admin/scripts/SecureGenKeystore.pm
Patch Location in Inventory:
/oracle/vd11db/10.2/inventory/oneoffs/5556081
Patch Location in Storage area:
/oracle/vd11db/10.2/.patch_storage/5556081_Nov_9_2006_22_20_50

Patch 5557962 : applied on Mon May 26 17:28:56 ICT 2008
Created on 9 Nov 2006, 23:23:06 hrs PST8PDT
Bugs fixed:
4269423, 5557962, 5528974
Files Touched:
/oracle/sysman/eml/app/ContextInitFilter.class –> ORACLE_HOME/sysman/jlib/emCORE.jar
/oracle/sysman/eml/jobs/JobsListBean.class –> ORACLE_HOME/sysman/jlib/emCORE.jar
/oracle/sysman/eml/jobs/JobSql.class –> ORACLE_HOME/sysman/jlib/emCORE.jar
/_jobs/_jobsList.class –> ORACLE_HOME/sysman/jlib/emjsp.jar
/_jobs/_jobsList$__jsp_StaticText.class –> ORACLE_HOME/sysman/jlib/emjsp.jar
jobs_ui_pkgbody.sql –> ORACLE_HOME/sysman/admin/emdrep/sql/core/latest/jobs/jobs_ui_pkgbody.sql
jobs_ui_pkgdef.sql –> ORACLE_HOME/sysman/admin/emdrep/sql/core/latest/jobs/jobs_ui_pkgdef.sql
jobs_types.sql –> ORACLE_HOME/sysman/admin/emdrep/sql/core/latest/jobs/jobs_types.sql

2. Sử dụng registry$history dictionary table :

col action_time for a28
col action for a6
col namespace for a9
col version for a10
col id for 99999999
col comments for a10
select * from registry$history;

Một số kết quả

SQL> select * from registry$history;

ACTION_TIME ACTION NAMESPACE VERSION ID COMMENTS
—————————- —— ——— ———- ——— ———-
06-FEB-09 01.23.16.294350 PM UPGRAD SERVER 10.2.0.3.0 Upgraded f
E rom 9.2.0.
6.0

Or

select * from registry$history;

ACTION_TIME ACTION NAMESPACE VERSION ID COMMENTS
—————————- —— ——— ———- ——— ———-
30-JAN-06 12.31.23.139000 PM CPU SERVER 10.2.0.1.0 4751539 CPUJan2006

3. Tìm kiếm thông tin trong $ORACLE_HOME/.patch_storage/patch_logfile

Ví dụ trên hệ thống của tôi, tôi truy cập đến thư mục : /oracle/vd11db/10.2/.patch_storage. Liệt kê nội dung của thư mục này tôi có được :

[applmgr@test .patch_storage]$ ls -la
total 44
drwxr-x--- 5 applmgr oracle 4096 May 26 2008 .
drwxr-xr-x 66 applmgr oracle 4096 May 27 2008 ..
drwxr-xr-x 6 applmgr oracle 4096 May 26 2008 5257698_Jun_29_2006_07_12_38
drwxr-x--- 6 applmgr oracle 4096 May 26 2008 5556081_Nov_9_2006_22_20_50
drwxr-x--- 7 applmgr oracle 4096 May 26 2008 5557962_Nov_9_2006_23_23_06
-rw-r--r-- 1 applmgr oracle 0 May 26 2008 patch_free

Best Regards
m4n0w4r