SomeCrypto~02 (Very easy, for newbies)

Posted: October 8, 2015 in SomeCrypto~02
Tags:

Tải crackme tại: http://crackmes.de/users/san01suke/somecrypto02/

Bài viết tham khảo write-up của Johannesbade , tại : http://johannesbader.ch/2014/07/crackmes-de-san01sukes-somecrypto02/

1.Patch file để lấy full code

Giao diện của crackme khi thực thi tương tự như SomeCrypto~01:
01

Load crackme vào OllyDBG. Tại EP có được code như sau:
02

Quan sát, nhận thấy có hai điểm khá thú vị:

 • Vùng code trước 0x4014D3 không thể disassembly được và trông giống như đã bị làm rối (obfuscated).
 • Vùng code sau EP rõ ràng sẽ làm thay đổi code của crackme. Bắt đầu tại vị trí 0x401000, lệnh XOR được sử dụng để XOR chính xác 0x4D3 bytes (lưu tại ecx) với giá trị 0x20h (lưu tại al).

Vùng code tại 0x401000 trước khi thay đổi:

03

Nhấn F8 để trace thử một vài lần sẽ thấy được các bytes đã được thay đổi:

04

Để có đầy đủ các byte sau khi XOR, đặt BP tại lệnh 004014EF   . FFD0       call   eax, sau đó nhấn F9, break tại BP. Lúc này đã có toàn bộ code sau khi XOR, nhưng OllyDbg không tự động phân tích lại và vẫn hiển thị các bytes. Nhấn Ctrl + A để phân tích lại code sẽ có được đầy đủ thông tin:

05

Lưu lại bản patched của crackme sau khi các bytes từ 0x401000 tới 0x4014D2 đã được XOR với 20h (Dump file và sửa lại EP của file mới thành 0x14B0). Sau đó, sử dụng IDA Pro để load file mới:

06

2. Phân tích sub_4011E0 – lần 1

Mở Subviews Strings (Shift + F12), quan sát thấy có chuỗi “Success”:

07

Tìm tới đoạn code liên quan tới chuỗi này:

08

Theo đoạn code trong hình, ta sẽ nhận được thông báo “Success” nếu sub_4011E0 trả về một giá trị khác 0 tại thanh ghi eax. Tiến hành phân tích sub_4011E0:

09

Theo thông tin cung cấp khi debug với OllyDBG, ta thấy rằng thanh ghi edi sẽ chứa chuỗi szSerial mà ta nhập vào:

10

Quan sát đoạn mã tại loc_401296:

11

Với thông tin có được, chuyển sang mã giả ta như sau:

serial = edi
IF strlen(serial) == 0 THEN
  RETURN 0 // loc_401296
END

Nếu có nhập serial (serial không phải là chuỗi rỗng) thì đoạn mã tiếp theo được thực hiện:

12

Đoạn mã trên thực hiện tính toán chiều dài của serial và trả về 0 nếu không phải là 7. Ta có mã giả như sau:

serial_length = strlen(serial)
IF serial_length != 7 THEN
  RETURN 0 // loc_401296
END

Nếu chiều dài nhập vào lớn hơn 7, đoạn mã tiếp theo sẽ thực hiện lời gọi tới một subroutine khác:

13

eax là một biến cục bộ. Vùng bộ nhớ ebp+arg_0 = ebp+8 trỏ đến nội dung của Name textbox, kiểm tra bằng OllyDbg ta có được:

14

var_1C là biến mà chưa biết kiểu, mã giả có được như sau:

sub_401000(&var_1C, szName)

3. Phân tích sub_401000

Chuyển tới sub_401000, toàn bộ code tại đây như sau:

.text:00401000 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:00401000
.text:00401000
.text:00401000 ; int __usercall sub_401000@<eax>(int mapping@<eax>, int szName@<edx>)
.text:00401000 sub_401000   proc near        ; CODE XREF: sub_4011E0+26p
.text:00401000         mov   dword ptr [eax], 0 ; mapping[0] = 0x0
.text:00401006         mov   dword ptr [eax+4], 1 ; mapping[4] = 0x1
.text:0040100D         mov   dword ptr [eax+8], 2 ; mapping[8] = 0x2
.text:00401014         mov   dword ptr [eax+0Ch], 3 ; mapping[12] = 0x3
.text:0040101B         mov   dword ptr [eax+10h], 4 ; mapping[16] = 0x4
.text:00401022         mov   dword ptr [eax+14h], 5 ; mapping[20] = 0x5
.text:00401029         mov   dword ptr [eax+18h], 6 ; mapping[24] = 0x6
.text:00401030         mov   cl, [edx]
.text:00401032         test  cl, cl     ; if szName[i] is null
.text:00401034         jz   short locret_40108C ; then exit sub
.text:00401036         push  esi       ; save esi
.text:00401037         jmp   short top_Loop
.text:00401037 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:00401039         align 10h
.text:00401040
.text:00401040 top_Loop:                ; CODE XREF: sub_401000+37j
.text:00401040                     ; sub_401000+89j
.text:00401040         movsx  ecx, cl     ; Temp = szName[i]
.text:00401043         and   ecx, 80000001h ; Temp &= 0x80000001; set SF = 1 if result is 80000000h
.text:00401049         jns   short swap_mapping ; if Temp != 0 then swap(mapping[0], mapping[4])
.text:0040104B         dec   ecx
.text:0040104C         or   ecx, 0FFFFFFFEh
.text:0040104F         inc   ecx
.text:00401050
.text:00401050 swap_mapping:              ; CODE XREF: sub_401000+49j
.text:00401050         jz   short rotate_left ; if Temp = 0 then rotate_left_mapping
.text:00401052         mov   esi, [eax+4]  ; \
.text:00401055         mov   ecx, [eax]   ; |<- swap(mapping[0], mapping[4])
.text:00401057         mov   [eax], esi   ; |
.text:00401059         mov   [eax+4], ecx  ; /
.text:0040105C
.text:0040105C rotate_left:              ; CODE XREF: sub_401000:swap_mappingj
.text:0040105C         mov   ecx, [eax]   ; ecx = mapping[0]
.text:0040105E         mov   esi, [eax+4]
.text:00401061         mov   [eax], esi   ; mapping[0] = mapping[4]
.text:00401063         mov   esi, [eax+8]
.text:00401066         mov   [eax+4], esi  ; mapping[4] = mapping[8]
.text:00401069         mov   esi, [eax+0Ch]
.text:0040106C         mov   [eax+8], esi  ; mapping[8] = mapping[12]
.text:0040106F         mov   esi, [eax+10h]
.text:00401072         mov   [eax+0Ch], esi ; mapping[12] = mapping[16]
.text:00401075         mov   esi, [eax+14h]
.text:00401078         mov   [eax+10h], esi ; mapping[16] = mapping[20]
.text:0040107B         mov   esi, [eax+18h]
.text:0040107E         mov   [eax+14h], esi ; mapping[20] = mapping[24]
.text:00401081         inc   edx
.text:00401082         mov   [eax+18h], ecx ; mapping[24] = ecx
.text:00401085         mov   cl, [edx]    ; cl = next char of szName
.text:00401087         test  cl, cl     ; if not null
.text:00401089         jnz   short top_Loop ; continue Loop
.text:0040108B         pop   esi       ; restore esi
.text:0040108C
.text:0040108C locret_40108C:             ; CODE XREF: sub_401000+34j
.text:0040108C         retn
.text:0040108C sub_401000   endp
.text:0040108C

Phân tích subroutine từ đầu tới cuối có được thông tin như sau:

 • Khởi tạo một mảng, tạm đặt tên là mapping[] và gán các giá trị cho mảng: {0,1,2,3,4,5,6}
 • Kiểm tra từng kí tự trong chuỗi szName nhập vào theo biểu thức: Temp &= 0x80000001 (với Temp = szName[i])
  • Nếu Temp != 0, thực hiện đổi vị trí hai giá trị đầu tiên của mảng. Ví dụ, sau khi đổi sẽ là {0,1,2,3,4,5,6} -> {0,1,2,3,4,5,6}
  • Nếu Temp = 0, thực hiện việc gán lại các giá trị trong mảng theo kiểu dịch trái quay vòng. Ví dụ, sau khi thực hiện sẽ có {0,1,2,3,4,5,6} -> {0,1,2,3,4,5,6}
 • Lặp lại cho đến khi hết chuỗi szName, kết quả trả về là mảng mapping[] sau khi thực hiện các phép hoán đối và gán lại.

Mã giả của sub_401000 có được như sau:

FUNCTION sub_401000(mapping<var_1C>, szName)
  mapping = {0,1,2,3,4,5,6} // in eax = &var_1C
  FOR character IN szName DO
    IF character % 2 != 0 DO
      swap(mapping[0], mapping[1])
    ENDIF
    circular_left_shift(mapping)
  ENDFOR
  RETURN mapping
END

4. Phân tích sub_4011E0 – lần 2

Phân tích xong sub_401000, quay trở lại sub_4011E0 để phân tích tiếp các lệnh bên dưới:

15

Đoạn code này đơn giản thực hiện việc copy chuỗi mặc định của crackme tại địa chỉ byte_403010 (hardcoded_str) tới byte_403140 (copy_hardcoded_str). Sau đó kiểm tra xem chuỗi sau khi copy có null hay không? (Điều kiện này hơi thừa vì đã copy vào rồi thì null thế nào được 🙂 ). Mã giả của đoạn code trên như sau:

STRCPY(byte_403140, byte_403010) // copy string byte_403010 to byte_403140
IF byte_403140 == NULL THEN
  GOTO loc_40123A \\ should never happen
ENDIF

Chuỗi hardcoded ban đầu của crackme tại địa chỉ byte_403010 như hình bên dưới:

16

Tiếp theo là một vòng lặp nhỏ khác:

17

Vòng lặp này thực hiện duyệt toàn bộ chuỗi sau khi copy tại byte_403140 (copy_hardcoded_str) cho tới khi gặp null và tăng dần thanh ghi esi. Kết thúc vòng lặp thì giá trị có được của thanh ghi esi chính là độ dài của chuỗi tại byte_403140, ta có mã giả như sau:

esi = strlen(byte_403140)

Đoạn code tiếp theo sẽ là lời gọi tới một subroutine khác với hai tham số truyền vào là var_1Cstrlen(byte_403140):

18

Trong đó, tham số var_1C chính là mảng mapping[] đã phân tích ở trên, chứa các giá trị từ 0 đến 6 đã được trộn lại bởi sub_401000.

5. Phân tích sub_401110

.text:00401110 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:00401110 ; Attributes: bp-based frame
.text:00401110 ; _UNKNOWN *__userpurge sub_401110@<eax>(_UNKNOWN *result@<eax>, int len_copy_hardcoded)
.text:00401110 sub_401110   proc near        ; CODE XREF: sub_4011E0+5Ep
.text:00401110                     ; sub_4011E0+71p
.text:00401110
.text:00401110 var_1C     = dword ptr -1Ch
.text:00401110 var_18     = word ptr -18h
.text:00401110 var_16     = byte ptr -16h
.text:00401110 var_14     = dword ptr -14h
.text:00401110 var_10     = dword ptr -10h
.text:00401110 var_C      = dword ptr -0Ch
.text:00401110 var_8      = dword ptr -8
.text:00401110 var_4      = dword ptr -4
.text:00401110 len_copy_hardcoded= dword ptr 8
.text:00401110
.text:00401110         push  ebp
.text:00401111         mov   ebp, esp
.text:00401113         mov   ecx, 7     ; ecx = 7
.text:00401118         sub   esp, 1Ch
.text:0040111B         cmp   [ebp+len_copy_hardcoded], ecx ; If strlen(copy_hardcoded) < ecx
.text:0040111E         jle   exit_sub    ; then exit_sub()
.text:00401124         mov   edx, [eax+8]
.text:00401127         lea   edx, [ebp+edx+var_1C]
.text:0040112B         mov   [ebp+var_4], edx ; v0 = mapping[8]
.text:0040112E         mov   edx, [eax+0Ch]
.text:00401131         lea   edx, [ebp+edx+var_1C]
.text:00401135         mov   [ebp+var_8], edx ; v1 = mapping[12]
.text:00401138         mov   edx, [eax+10h]
.text:0040113B         lea   edx, [ebp+edx+var_1C]
.text:0040113F         push  ebx
.text:00401140         push  esi
.text:00401141         mov   esi, [eax]
.text:00401143         mov   [ebp+var_C], edx ; v2 = mapping[16]
.text:00401146         mov   edx, [eax+14h]
.text:00401149         push  edi
.text:0040114A         mov   edi, [eax+4]
.text:0040114D         mov   eax, [eax+18h]
.text:00401150         lea   edx, [ebp+edx+var_1C]
.text:00401154         mov   [ebp+var_10], edx ; v3 = mapping[20]
.text:00401157         lea   edx, [ebp+eax+var_1C]
.text:0040115B         mov   eax, offset copy_hardcoded ; j = 2
.text:00401160         lea   esi, [ebp+esi+var_1C] ; v5 = mapping[0]
.text:00401164         lea   edi, [ebp+edi+var_1C] ; v6 = mapping[4]
.text:00401168         mov   [ebp+var_14], edx ; v4 = mapping[24]
.text:0040116B         sub   ecx, eax    ; ecx -= eax
.text:0040116D         lea   ecx, [ecx+0]  ; ecx = &ecx
.text:00401170
.text:00401170 top_Loop:                ; CODE XREF: sub_401110+B6j
.text:00401170         movzx  edx, byte ptr [eax-2]
.text:00401174         mov   ebx, [ebp+var_4]
.text:00401177         mov   [esi], dl    ; temp_arr[v5] = copy_hardcoded[j-2]
.text:00401179         movzx  edx, byte ptr [eax-1]
.text:0040117D         mov   [edi], dl    ; temp_arr[v6] =copy_hardcoded[j-1]
.text:0040117F         movzx  edx, byte ptr [eax]
.text:00401182         mov   [ebx], dl    ; temp_arr[v0] = copy_hardcoded[j]
.text:00401184         movzx  edx, byte ptr [eax+1]
.text:00401188         mov   ebx, [ebp+var_8]
.text:0040118B         mov   [ebx], dl    ; temp_arr[v1] = copy_hardcoded[j+1]
.text:0040118D         movzx  edx, byte ptr [eax+2]
.text:00401191         mov   ebx, [ebp+var_C]
.text:00401194         mov   [ebx], dl    ; temp_arr[v2] = copy_hardcoded[j+2]
.text:00401196         movzx  edx, byte ptr [eax+3]
.text:0040119A         mov   ebx, [ebp+var_10]
.text:0040119D         mov   [ebx], dl    ; temp_arr[v3] = copy_hardcoded[j+3]
.text:0040119F         movzx  edx, byte ptr [eax+4]
.text:004011A3         mov   ebx, [ebp+var_14]
.text:004011A6         mov   [ebx], dl    ; temp_arr[v4] = copy_hardcoded[j+4]
.text:004011A8         mov   edx, [ebp+var_1C]
.text:004011AB         mov   [eax-2], edx
.text:004011AE         mov   dx, [ebp+var_18]
.text:004011B2         mov   [eax+2], dx
.text:004011B6         movzx  edx, [ebp+var_16]
.text:004011BA         mov   [eax+4], dl
.text:004011BD         add   eax, 7     ; j += 7
.text:004011C0         lea   edx, [ecx+eax] ; edx = ecx + 7
.text:004011C3         cmp   edx, [ebp+len_copy_hardcoded] ; If edx < strlen(copy_hardcoded)
.text:004011C6         jl   short top_Loop ; then continue Loop
.text:004011C8         pop   edi
.text:004011C9         pop   esi
.text:004011CA         pop   ebx
.text:004011CB
.text:004011CB exit_sub:                ; CODE XREF: sub_401110+Ej
.text:004011CB         mov   esp, ebp
.text:004011CD         pop   ebp
.text:004011CE         retn  4
.text:004011CE sub_401110   endp
.text:004011CE ; ---------------------------------------------------------------------------

Toàn bộ đoạn code trên thực hiện việc hoán đổi kí tự trong chuỗi byte_403140 (copy_hardcoded_str) dựa trên mảng mapping[] đã được tạo ra bởi sub_401000 đã phân tích trước đó. Mỗi lần thực hiện sẽ xử lý 7 kí tự của chuỗi byte_403140. Mã giả của đoạn code này được viết lại như sau:

FUNCTION sub_401110(mapping)
{
	int i=0, j = 2, ecx = 7, edx=0, k=0
	//create index for temp_arr[]
	v0 = mapping[8]
	v1 = mapping[12]
	v2 = mapping[16]
	v3 = mapping[20]
	v5 = mapping[0]
	v6 = mapping[4]
	v4 = mapping[24]
	do
	{
		temp_arr[v5] = copy_hardcoded[j-2]
		temp_arr[v6] = copy_hardcoded[j-1]
		temp_arr[v0] = copy_hardcoded[j]
		temp_arr[v1] = copy_hardcoded[j+1]
		temp_arr[v2] = copy_hardcoded[j+2]
		temp_arr[v3] = copy_hardcoded[j+3]
		temp_arr[v4] = copy_hardcoded[j+4]
		for (i=0; i&lt;=6; i++)
		{
			copy_hardcoded[k+i] = temp_arr[i];
		}
		j+=7
		edx = edx + ecx
		k = k+i
	}while (edx &lt;= strlen(copy_hardcoded))
	return copy_hardcoded	//after permute
}

Tổng kết lại, sub_401110 thực hiện phép hoán đối vị trí của kí tự tại byte_403140. Nó xây dựng index cho mảng temp_array[] dựa trên mảng mapping[] đã được tạo bởi sub_401000 và thực hiện hoán đổi từng khối 7 kí tự.

6. Phân tích sub_4011E0 – lần 3

Sau khi thực hiện xong sub_401110 ta sẽ quay trở về sub_4011E0, ta có đoạn code sau:

.text:00401243         mov   ecx, edi    ; ecx = edi = szSerial
.text:00401245         lea   eax, [ebp+var_1C] ; eax = &mapping[]
.text:00401248         call  sub_401090

Ta thấy sẽ sub_401090 xử lý trên hai tham số truyền vào : [ebp+var_1C] như đã biết chứa thông tin về mảng mapping[], còn thanh ghi ecx edi lưu thông tin về szSerial mà ta nhập vào. Mã giả của đoạn code trên như sau:

sub_401090(mapping, serial)

7. Phân tích sub_401090

Toàn bộ code của sub như dưới đây:

.text:00401090 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:00401090 sub_401090   proc near        ; CODE XREF: sub_4011E0+68p
.text:00401090         movsx  edx, byte ptr [ecx] ; edx = szSerial[i]
.text:00401093         add   edx, 0FFFFFFD0h ; edx = edx - 30h
.text:00401096         push  esi       ; save esi
.text:00401097         xor   esi, esi    ; esi = 0
.text:00401099         mov   [eax], edx   ; mapping[0] = edx
.text:0040109B         cmp   edx, 7     ; if edx >= 7
.text:0040109E         jb   short loc_4010A2
.text:004010A0         mov   [eax], esi   ; then mapping[0] = esi
.text:004010A2
.text:004010A2 loc_4010A2:               ; CODE XREF: sub_401090+Ej
.text:004010A2         movsx  edx, byte ptr [ecx+1] ; else edx = szSerial[i+1]
.text:004010A6         add   edx, 0FFFFFFD0h ; edx = edx - 30h
.text:004010A9         mov   [eax+4], edx  ; mapping[4] = edx
.text:004010AC         cmp   edx, 7     ; if edx >= 7
.text:004010AF         jb   short loc_4010B4
.text:004010B1         mov   [eax+4], esi  ; then mapping[4] = esi
.text:004010B4
.text:004010B4 loc_4010B4:               ; CODE XREF: sub_401090+1Fj
.text:004010B4         movsx  edx, byte ptr [ecx+2] ; else edx = szSerial[i+2]
.text:004010B8         add   edx, 0FFFFFFD0h ; edx = edx - 30h
.text:004010BB         mov   [eax+8], edx  ; mapping[8] = edx
.text:004010BE         cmp   edx, 7     ; if edx >= 7
.text:004010C1         jb   short loc_4010C6
.text:004010C3         mov   [eax+8], esi  ; then mapping[8] = esi
.text:004010C6
.text:004010C6 loc_4010C6:               ; CODE XREF: sub_401090+31j
.text:004010C6         movsx  edx, byte ptr [ecx+3] ; else edx = szSerial[i+3]
.text:004010CA         add   edx, 0FFFFFFD0h ; edx = edx - 30h
.text:004010CD         mov   [eax+0Ch], edx ; mapping[12] = edx
.text:004010D0         cmp   edx, 7     ; if edx >= 7
.text:004010D3         jb   short loc_4010D8
.text:004010D5         mov   [eax+0Ch], esi ; then mapping[12] = esi
.text:004010D8
.text:004010D8 loc_4010D8:               ; CODE XREF: sub_401090+43j
.text:004010D8         movsx  edx, byte ptr [ecx+4] ; else edx = szSerial[i+4]
.text:004010DC         add   edx, 0FFFFFFD0h ; edx = edx - 30h
.text:004010DF         mov   [eax+10h], edx ; mapping[16] = edx
.text:004010E2         cmp   edx, 7     ; if edx >= 7
.text:004010E5         jb   short loc_4010EA
.text:004010E7         mov   [eax+10h], esi ; then mapping[16] = esi
.text:004010EA
.text:004010EA loc_4010EA:               ; CODE XREF: sub_401090+55j
.text:004010EA         movsx  edx, byte ptr [ecx+5] ; else edx = szSerial[i+5]
.text:004010EE         add   edx, 0FFFFFFD0h ; edx = edx - 30h
.text:004010F1         mov   [eax+14h], edx ; mapping[20] = edx
.text:004010F4         cmp   edx, 7     ; if edx >= 7
.text:004010F7         jb   short loc_4010FC
.text:004010F9         mov   [eax+14h], esi ; then mapping[20] = esi
.text:004010FC
.text:004010FC loc_4010FC:               ; CODE XREF: sub_401090+67j
.text:004010FC         movsx  ecx, byte ptr [ecx+6] ; esle ecx = szSerial[i+6]
.text:00401100         add   ecx, 0FFFFFFD0h ; ecx = ecx - 30h
.text:00401103         mov   [eax+18h], ecx ; mapping[24] = ecx
.text:00401106         cmp   ecx, 7     ; if ecx >= 7
.text:00401109         jb   short loc_40110E
.text:0040110B         mov   [eax+18h], esi ; then mapping[24] = esi
.text:0040110E
.text:0040110E loc_40110E:               ; CODE XREF: sub_401090+79j
.text:0040110E         pop   esi       ; restore esi
.text:0040110F         retn
.text:0040110F sub_401090   endp
.text:00401110 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================

Nhìn thì thấy code khá dài, nhưng thuật toán của nó khá đơn giản. Mục đích cuối cùng là xây dựng lại mảng mapping[] dựa trên Serial đã nhập vào. Chuỗi Serial nhập vào bao gồm 7 chữ cái, được chuyển đổi thành 7 số nguyên và được lưu vào mảng mapping[] (nếu số đó nhỏ hơn 7) Mã giả của sub_401090 như sau:

FUNCTION sub_401090(mapping, serial)
  FOR i = 0 TO 6 DO
    temp = serial[i] - '0'
    IF nr >= 7 THEN
      mapping[i] = 0
    ELSE
      mapping[i] = temp
    ENDIF
  ENDFOR
END

8. Phân tích sub_4011E0 – lần 4

Sau khi sub_401090 nạp xong serial vào mảng mapping[], trở về sub_4011E0 và thấy lại tiếp tục có lời gọi tới sub_401110 để thực hiện hoán đổi kí tự một lần nữa:

.text:0040124D         push  esi       ; len_copy_hardcoded
.text:0040124E         lea   eax, [ebp+var_1C] ; eax = &mapping
.text:00401251         call  sub_401110

sub_4011E0 kết thúc bằng một đoạn code thực hiện tính toán hash cho chuỗi byte_403140 (copy_hardcoded_str). Nếu như hash sau khi tính toán có giá trị tại eax là 0B45D7873h thì sẽ nhận được thông báo “Success”.

.text:00401256         or   eax, 0FFFFFFFFh ; eax = 0xFFFFFFFF
.text:00401259         mov   ecx, esi    ; ecx = strlen(copy_hardcoded_str)
.text:0040125B         mov   edx, offset copy_hardcoded_str
.text:00401260         test  esi, esi
.text:00401262         jz   short loc_40127D
.text:00401264
.text:00401264 create_Hash:              ; CODE XREF: sub_4011E0+9Bj
.text:00401264         movzx  esi, byte ptr [edx] ; esi = copy_hardcoded_str[i]
.text:00401267         xor   esi, eax    ; esi = esi ^ eax
.text:00401269         and   esi, 0FFh    ; esi = esi & 0xFF
.text:0040126F         shr   eax, 8     ; eax = eax / 100h (100h = 256)
.text:00401272         xor   eax, ds:dword_402058[esi*4] ; eax = eax ^ (esi*4+402058)
.text:00401279         inc   edx       ; i++ (next char of copy_hardcoded_str)
.text:0040127A         dec   ecx       ; ecx--
.text:0040127B         jnz   short create_Hash ; Loop until ecx = 0
.text:0040127D
.text:0040127D loc_40127D:               ; CODE XREF: sub_4011E0+82j
.text:0040127D         not   eax       ; eax = ~eax
.text:0040127F         pop   esi
.text:00401280         cmp   eax, 0B45D7873h ; If eax = 0xB45D7873h
.text:00401285         jnz   short return_al_0
.text:00401287         mov   eax, [ebp+arg_4]
.text:0040128A         mov   dword ptr [eax], offset copy_hardcoded_str
.text:00401290         mov   al, 1      ; then set al = 1
.text:00401292         mov   esp, ebp
.text:00401294         pop   ebp
.text:00401295         retn
.text:00401296 ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:00401296 return_al_0:              ; CODE XREF: sub_4011E0+Aj
.text:00401296                     ; sub_4011E0+1Aj ...
.text:00401296         xor   al, al     ; else set al = 0
.text:00401298         mov   esp, ebp
.text:0040129A         pop   ebp
.text:0040129B         retn
.text:0040129B sub_4011E0   endp
.text:0040129B ; ---------------------------------------------------------------------------

Mã giả của đoạn code trên như sau:

cal_hash = cal_hash_routine(message)
IF cal_hash = '0B45D7873h' THEN
  RETURN 1 // success
ELSE
  RETURN 0 // failure
ENDIF

9. Pseudo-Code

Tổng kết lại toàn bộ quá trình phân tích trên ta có được mã giả tương đối tường minh như sau:

FUNCTION name_mapping(szName)
  mapping = {0,1,2,3,4,5,6} // in eax = &var_1C
  FOR character IN szName DO
    IF character % 2 != 0 DO
      swap(mapping[0], mapping[1])
    ENDIF
    circular_left_shift(mapping)
  ENDFOR
  RETURN mapping
END

FUNCTION serial_mapping(szSerial)
  FOR i = 0 TO 6 DO
    temp = serial[i] - '0'
    IF nr >= 7 THEN
      mapping[i] = 0
    ELSE
      mapping[i] = temp
    ENDIF
  ENDFOR
  RETURN mapping
END

FUNCTION permutation(mapping)
{
	int i=0, j = 2, ecx = 7, edx=0, k=0
	//create index for temp_arr[]
	v0 = mapping[2]
	v1 = mapping[3]
	v2 = mapping[4]
	v3 = mapping[5]
	v5 = mapping[0]
	v6 = mapping[1]
	v4 = mapping[6]
	do
	{
		temp_arr[v5] = copy_hardcoded[j-2]
		temp_arr[v6] = copy_hardcoded[j-1]
		temp_arr[v0] = copy_hardcoded[j]
		temp_arr[v1] = copy_hardcoded[j+1]
		temp_arr[v2] = copy_hardcoded[j+2]
		temp_arr[v3] = copy_hardcoded[j+3]
		temp_arr[v4] = copy_hardcoded[j+4]
		for (i=0; i<=6; i++)
		{
			copy_hardcoded[k+i] = temp_arr[i];
		}
		j+=7
		edx = edx + ecx
		k = k+i
	}while (edx <= strlen(copy_hardcoded))
	return copy_hardcoded	//after permute
}

FUNCTION CHECK_SERIAL(szSerial, szName)
  IF strlen(serial) != 7 THEN
    RETURN 0
  END
  mapping = name_mapping(szName)

  STRCPY(copy_hardcoded_str, hard_coded_str) // clone hard coded message
  IF copy_hardcoded_str == NULL THEN
    GOTO loc_40123A \\ should never happen
  ENDIF
  copy_hardcoded_str = permutation(mapping)
  mapping = serial_mapping(szSerial)
  copy_hardcoded_str = permutation(mapping)
  cal_hash = cal_hash_routine(copy_hardcoded_str)
  IF cal_hash = '0B45D7873h' THEN
    RETURN 1 // success
  ELSE
    RETURN 0 // failure
  ENDIF
END

CHECK_SERIAL(szSerial, szName)

10. Tìm Key

Qua quá trình phân tích ở trên, ta đã nắm được cơ chế hoạt động của thuật toán. Việc tiếp theo là cần phải tìm ra quá trình hoán đối vị trí (permutation) sẽ tạo ra thông điệp plaintext (bản rõ) như thế nào. Ta có thông tin về thông điệp được mã hóa lưu tại byte_403010 là:

prncyI haorptge ,apy iamttru onbxo bPo -(r ix so)ot ehami fbdofu-hftss igulnpodt e trueemnrrtao beps sorat cisbSs -osn xsioer,us ptnntiieauf ifgdh inwsoatl rienssoinpg.

Để giải mã, chỉ cần tìm ra phép hoán vị cho một khối 7 kí tự. 7 chữ cái đầu tiên của bản mã là (bao gồm cả dấu cách):

prncyI

Nhìn vào 7 chữ cái này, ta có thể đoán chữ hoa “I” phải là kí tự đầu tiên, phần còn lại không quá khó để đoán, ta có được:

In cryp

Từ thông tin này ta suy luận ra được mảng mapping[] chuẩn phục vụ cho việc giải mã như sau:19

Như trên hình, chữ cái đầu tiên sẽ nằm ở vị trí thứ 6, chữ cái thứ hai nằm ở vị trí thứ 4, v..v… Từ đó, ta có bản đồ giải mã đúng là: 6 4 1 3 5 0 2

11. Viết Keygen sinh Serial theo Name nhập vào

Theo như quá trình phân tích ở trên, ta thấy crackme sử dụng hai lần phép hoán vị đối với bản mã (cipher text) để có được bản rõ (plain text). Lần đầu tiên thực hiện trên chuỗi Name, lần thứ hai thực hiện trên chuỗi Serial. Để viết được thuật toán sinh Serial cho chuỗi Name nhập vào, chúng ta cần phải tính toán kết quả mapping bằng việc thực hiện đoạn code name_mapping. Sau đó, ta có thể xác định mapping thứ hai sau khi kết hợp name mapping với kết quả mapping chính xác là 6 4 1 3 5 0 2.

Keygen code bằng C:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
  char szName[20];
  char szSerial[8]="";
  int correct_key[] = {6, 4, 1, 3, 5, 0, 2};
  int mapping[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6};
  int i, temp=0;

  printf("Please enter your name: ");
  scanf("%s", szName);
  for (i=0; i&amp;lt;strlen(szName); i++)
  {
    if (szName[i] % 2 != 0)
    {
      temp = mapping[0];
      mapping[0] = mapping[1];
      mapping[1] = temp;
    }
    temp = mapping[0];
    mapping[0] = mapping[1];
    mapping[1] = mapping[2];
    mapping[2] = mapping[3];
    mapping[3] = mapping[4];
    mapping[4] = mapping[5];
    mapping[5] = mapping[6];
    mapping[6] = temp;
  }
  for (i=0; i&amp;lt;7; i++)
  {
    szSerial[mapping[i]] = (correct_key[i] + 0x30);
  }
  printf("Serial : %s", szSerial);

  return 0;
}

Keygen code bằng Python:

import argparse
from collections import deque

parser = argparse.ArgumentParser(description="SomeCrypto~02 keygen")
parser.add_argument('name')
args = parser.parse_args()
name = args.name #get Name args

correct_key = [6, 4, 1, 3, 5, 0, 2]
cypher = deque(list(range(7)))

#create mapping array based on Name.
for c in name:
  if ord(c) % 2:
    cypher[0], cypher[1] = cypher[1], cypher[0]
  cypher.rotate(-1)

serial = 7*[None] #create serial array and set None

for c, k in zip(cypher, correct_key):
  serial[c] = k

print('Right serial: ' + ''.join(str(s) for s in serial))

Kiểm tra key:

Kết quả kiểm tra keygen có được như sau:

Toàn bộ bài viết đến đây là kết thúc. Happy Reversing!!

Best Regards,

m4n0w4r

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.