Archive for July 14, 2013


Thấy có cái site này tổng hợp nhiều tài liệu liên quan tới Reversing/Cracking, bookmark lại đây cho các bạn nào thích tìm hiểu.

Link: http://blurredlogic.net/ebooks/Reversing/

Regards