Lần đầu với software của android OS.

Posted: April 19, 2010 in Lần đầu với software của android OS
Tags:

Author : Computer_Angel (REA’s Admin)

1. File .apk của android tương đương với .jar của java, tức là file .zip. Rename lại, extract ra sẽ được file cần đó là classes.dex, file này chứa các class đã compile.
2. Dùng tool smali/baksmali để disasmble ra opcode. (http://code.google.com/p/smali/) . Opcode của android gọi là dalvik opcodes.
3. Tra cứu bảng dalvik opcode để tìm hiểu ý nghĩa các opcode. (http://pallergabor.uw.hu/androidblog…k_opcodes.html)
4. Phân tích sơ bộ:

Code:
.method private static ValidateLicenseKeyAlgA(Ljava/lang/String;)Z
.limit registers 11
; parameter[0] : v10 (Ljava/lang/String;)
.var 0 is curr C from l13c0ce to l13c104
.var 2 is j I from l13c0e0 to l13c104
   const/4  v9,5    ; v9=5
  const/4  v8,0
.line 242
   if-eqz  v10,l13c0a8
  invoke-virtual   {v10},java/lang/String/length  ; length()I
  move-result  v6     ; v6=length serial
  const/16  v7,10
  if-eq   v6,v7,l13c0ac
l13c0a8:
  move  v6,v8
l13c0aa:
.line 261
   return  v6
l13c0ac:
.line 244
  invoke-virtual   {v10},java/lang/String/toLowerCase  ; toLowerCase()Ljava/lang/String;
   move-result-object  v3    ; v3 = lowcase serial
.line 247
   const/4  v4,0
.line 248
  const/4  v5,0
.line 250
   const/4  v1,0        ; v1=0
l13c0ba:
  if-lt   v1,v9,l13c0c6  ; if v1<5
.line 259
  if-eq   v4,v5,l13c104
  move  v6,v8
  goto  l13c0aa
l13c0c6:
.line 251
  invoke-virtual  {v3,v1},java/lang/String/charAt  ; charAt(I)C
  move-result  v0      ; v0 = v3[v1]
.line 252
  add-int/2addr  v4,v0  ; v4=v4+v0
.line 253
   add-int/lit8  v6,v1,5  ; v6=v1+5
  invoke-virtual   {v3,v6},java/lang/String/charAt  ; charAt(I)C
  move-result   v6      ; v6=v3[v6]
  add-int/2addr  v5,v6  ; v5=v5+v6
.line 255
  const/4  v2,0  ;  v2=0
l13c0e0:
  if-lt   v2,v9,l13c0ea  ; if v2<5
.line 250
  add-int/lit8   v1,v1,1
  goto  l13c0ba
l13c0ea:
.line 256
   add-int/lit8  v6,v2,5
  invoke-virtual   {v3,v6},java/lang/String/charAt  ; charAt(I)C
  move-result   v6
  if-ne  v0,v6,l13c0fe
  move  v6,v8
  goto   l13c0aa
l13c0fe:
.line 255
  add-int/lit8  v2,v2,1
   goto  l13c0e0
l13c104:
.line 261
  const/4  v6,1
   goto  l13c0aa
.end method

5. Dựng thành code giả:

Code:
v4=0
v5=0
v1=0

A:
if v1<5
  v0=v3[v1]
   v4=v4+v0
  v6=v1+5
  v6=v3[v6]
  v5=v5+v6
  v2=0
B:
   if v2<5
    v6=v2+5
    v6=v3[v6]
    if v0!=v6
      v2=v2+1
      goto B
    else
       return 0
  else
    v1=v1+1
    goto A
else if v4==v5
  return 1
else
  return 0

6. Optimize code giả lần 1:

Code:
v4=0;
v5=0;
v1=0;
while (v1<5)
{
  v0=serial[v1];
   v4+=v0;
  v6=v3[v1+5];
  v5+=v6;
  v2=0;
  while (v2<5)
  {
    v6=v3[v2+5];
    if (v0!=v6)
       v2++;
    else
      break;
  }
   v1++;
}
if (v4==v5)
  return true;
else
  return false;

7. Optimize code giả lần 2:

Code:
v4=0;
v5=0;
v1=0;
while (v1<5)
{
  v4+=serial[v1];   
  v5+=serial[v1+5];
  v2=0;
  while (v2<5)
   {    
    if (serial[v1]!=serial[v2+5])
      v2++;
     else
      break;
  }
  v1++;
}
if (v4==v5)
  return true;
else
  return false;

8. Xong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.