{REA Unpacking Ebook}

Posted: September 3, 2008 in REA Unpacking Ebook, REA_Books

Sau một thời gian bàn bạc và thảo luận, BQT REA quyết định thực hiện một quyển tài liệu mang tên REA_UnPacKing Ebook mang đậm dấu ấn của REA . Quyển tài liệu này bao gồm những bài viết từ cơ bản tới nâng cao và đặc biệt là nó có liên quan tới lĩnh vực Unpack, điều mà theo tôi được biết là có rất nhiều bạn đã và đang rất quan tâm. Tuy nhiên để có thể tiếp cận với lĩnh vực Unpacking thì các bạn cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về PE file format (các bạn có thể tìm các tài liệu nước ngoài hoặc tham khảo quyển PE Tutorials do tôi dịch), cộng thêm với các kĩ năng trong việc sử dụng các công cụ có sẵn để phục vụ cho công việc. Dưới đây là list demo các bài viết có trong tài liệu này :

\REA_UnPacKing Ebook
|– \
|
| |– Introduction
| | |– Basic Steps to Unpack
| | |– Intro
| |
| |– Other Tutorials
| | |– Bypass Registration EncryptPE V2.2007
| | |– Inline Patching Ap Document to PDF Converter v3
| | |– Manual Unpacking hmimys-Packer 1.0
| | |– MUP ID Application Protector 1.2
| | |– ProtectShareware
| | |– Unpack UnpackMe1_by_KLiZMA
| | |– Unpacking Unpackme (ASPack + MSLRH)
| | |– Unpacking Wrapper used by GameHouse.com_tlandn
| | |– Unwrapping_Reflexive_Arcade_EvilInvasion
| |
| |– Unpack ActiveMark
| | |– Manual Unpack ACTIVEMARK 5.31
| | |– Manual Unpack ActiveMark 5.x
| | |– Manual Unpacking & Cracking ActiveMark 5.xx
| | |– Unpacking ActiveMark level 2 entry point
| |
| |– Unpack AHTeam EP Protector
| | |– How to unpack AHTeam EP Protector 0.3
| |
| |– Unpack AntiCrack Protector
| | |– How to unpack AntiCrack Protector 1.0x
| |
| |– Unpack Armadillo
| | |– Amardillo 4.xx-Patching Hardware Fingerprint (HWID)
| | |– AntiTracks_Arm 4.xx-Code Splicing
| | |– AoA DVD Ripper
| | |– Armadillo & Macromedia Games
| | |– Armadillo 3.70_IAT elimination_Code splicing_Standard
| | |– Armadillo 4.xx- Code Splicing (Other Method)
| | |– Armadillo DLL – Unpacking and MORE
| | |– Armadillo Exact Version Location Tutorial
| | |– Armadillo v3.xx Manual Unpacking
| | |– AutoPlayMediaStudio6_Arm 4.xx – Standard Protection+IAT Elimination
| | |– Cach khac de defeat debugBlocker
| | |– Code_Splicing_Evil_Method
| | |– Debugblocker + Nanomites
| | |– DiaryOne 5.6
| | |– DOC_Regenerator211_Debug Blocker+ Hardware Finger Print
| | |– Game Editor 1.3.2
| | |– GetRight_5_0_Final_Arm 2.xx-3.xx – Debug Blocker+CopyMem
| | |– GetRight60beta_Arm 4.xx Full Protections
| | |– HyperSnap-DX_Arm 4.xx – Standard Protection_IAT Elimination_Code Splicing
| | |– IAT elimination + Code splicing + Standard
| | |– Manual Unpack Armadillo v4.62
| | |– Movie Collector 4.4_CopyMemII+Nanomites
| | |– MUP Armadillo 3.78_Crack and reduce size of ASFConverter 2.68
| | |– MUP Armadillo v4.64 Small Case
| | |– MUP Armadillo v5.42 Case Study
| | |– MUP Armadillo v600
| | |– MUP_Armadillo_Fraps_Code_Splicing_+_IAT_Eliminatio n
| | |– My Screen Recorder Pro 2
| | |– PictureRipper3_Armadillo 4.xx- Import Elimination+Nanomites
| | |– Remote System Information 3.2
| | |– SWFDecompilerArm 4.xx – Standard Protection
| | |– SWFText 1.2
| | |– TrojanRemover6.4.4_Trojan Remover-DebugBlocker+Nanomites
| | |– Unpack and Crack Full XP Tools version 4.58
| | |– Unpack Armadillo – Standard protection only_vietnamese
| | |– Unpack_Armadillo_01
| | |– Unpack_Armadillo_02
| | |– Unpacking Armadillo 4.xx For Newbie 2
| | |– UnPackMe_Armadillo3.70a.b
| | |– UnpackMe_CopyMemII_Nanomites
| | |– Upack Armadillo 3.70a_VCT5
| | |– XTM_Arm 4.xx – Standard Protection+Code Splicing+IAT Elimination
| |
| | |– Unpack Armadillo\Manual Unpacking Armadillo Series by hacnho
| | | |– Armadillo_tut_serie1
| | | |– Armadillo_tut_serie2
| | | |– Armadillo_tut_serie3
| | | |– Armadillo_tut_serie4
| | | |– Armadillo_tut_serie5
| | | |– Armadillo_tut_series1_fixed
| | | |– armdillo_tuts_6_exp
| | | |– armdillo_tuts_7
| | | |– armdillo_tuts_7_exp
| | | |– armdillo_tuts_8
| | | |– armdillo_tuts_9
| | | |– armdillo_tuts_series6
| | |
| |– Unpack AsPack
| | |– How to unpack ASPack 2.12_dqtln
| | |– Unpack Aspack 1.06b_1.061b
| | |– Unpack ASPack 2.1
| | |– Unpack ASPack 2.12
| |
| |– Unpack Asprotect
| | |– ASProtect 1.23 RC4 – 1.3.08.24 with CloneCD
| | |– ASProtect_2.x_SKE_inline_patching_tutorial_by_Thun derPwr_trans
| | |– Asprotect20beta
| | |– How to unpack ASProtect 1.22-1.23
| | |– How to unpack Asprotect 1.23 rc4 series1
| | |– How to unpack Asprotect 1.23 rc4 series2
| | |– How to unpack ASProtect 1.23 RC4_dqtln
| | |– How to unpack ASProtect
| | |– Manual unpack ASProtect 1.23 RC 4_by hacnho
| | |– Tag&Rename32rc3_Inline Patching ASProtect 2.2 SKE
| | |– unpack Asprotect 1.2
| | |– Unpack ASProtect 1.23 RC4
| | |– Unpacking ASProtect 2.3 SKE
| | |– Unpacking ASProtect 2.XX SKE
| | |– Various Asprotect Loader Tricks
| |
| |– Unpack Egnima
| | |– The Egnima Protector 1.33
| |
| |– Unpack EXE Shield
| | |– Manual unpacking EXE Shield v0.5
| |
| |– Unpack ExECryptor
| | |– ExeCryptor_2.2.x_2.3.x
| | |– Manual Unpacking ExeCryptor 2.2.50
| | |– Manual Unpacking Total Uninstall 3.7
| | |– Manual Unpacking Zip Repair Tool 3.2
| | |– MUP EXEcryptor v2.2.6 with target_ PowerArchiver 2007
| | |– Mup Unpack Execryptor 2.x tlandn
| | |– Stupid Execryptor-Fixing Dump
| | |– Stupid Execryptor-small trick
| | |– Unpacking & Cracking RAR Repair Tool 3.0
| | |– Unpacking EXEcryptor 2.3x
| | |– Unpacking Flash Recovery 2.35
| |
| |– Unpack ExePack
| | |– How to unpack exe32packv1.42
| |
| |– Unpack ExeStealth
| | |– Manual Unpack ExeStealth
| |
| |– Unpack Ezip
| | |– Manual unpacking EZIP 1.0
| | |– unpack Ezip 1.0
| |
| |– Unpack FSG
| | |– How to unpack FSG v1.33
| | |– How to unpack FSGv2.0
| | |– Manual unpacking FSG 2.0
| | |– Manual unpacking FSG 1.0
| | |– Manual unpacking FSG 2.0 modified
| | |– Manual unpacking FSG v2.0
| |
| |– Unpack Mew
| | |– Manual unpacking Mew 11 SE v1.2
| | |– Manual unpacking Mew 10 exe-coder 1.0
| | |– Manual unpacking MEW 11 SE v1.1
| | |– Unpack Mew 10 exe-coder 1.0
| |
| |– Unpack MoleBox
| | |– [MUP & CRACKING] MoleBox Pro 2.6 Trial -Volume 1
| | |– Manual Unpacking MoleBox v2.5.7 and Serial Fishing
| |
| |– Unpack Morphine
| | |– Manual unpacking Morphine 1.4 – 2.7
| |
| |– Unpack NeoLite
| | |– Unpack NeoLite2
| |
| |– Unpack NTkrnl Protector
| | |– Manual Fixing IAT-NTKRNL Packer
| | |– MUP NTkrnl_Protector_0.1
| |
| |– Unpack Obsidium
| | |– Obsidium 1.2.5.0 – unpacking
| |
| |– Unpack PE Compact
| | |– Manual Unpack PECompact 1.68-1.84
| | |– Manual Unpack PECompact 2.x
| | |– Manual unpacking PECompact 1.84
| | |– Manual unpacking PECompact 2.0 Final
| | |– Manual unpacking PECompact v2.38
| | |– Unpack manual PECompact version 2.55
| | |– unpack PECompact 1.68 – 1.84
| | |– Unpack PECompact 1.68_1.84
| | |– unpack PECompact 2.x
| | |– Unpack PECompact v1.76
| |
| |– Unpack PE Diminisher
| | |– Manual unpacking PE Diminisher v0.1
| | |– Unpack PEDiminisher 0.1
| |
| |– Unpack PE Pack
| | |– Unpack PE Pack v1.0
| |
| |– Unpack PELock
| | |– How to unpack PELock v1.0x
| |
| |– Unpack PELockNT
| | |– Manual unpacking PE Lock NT 2.04
| |
| |– Unpack PEQuake
| | |– Manual Unpacking PEQuake v0
| |
| |– Unpack PE-SHiELD
| | |– Manual unpacking PE-SHiELD v0.25
| |
| |– Unpack PESpin
| | |– How to unpack PESpin v0.3
| | |– Manual Unpack PESpinv0.7 tlandn
| |
| |– Unpack PeTite
| | |– How to unpack Petite 2.2
| | |– Manual unpacking Petite 2.3
| |
| |– Unpack ProtectionPlus
| | |– ProtectionPlus 4.x_takada
| |
| |– Unpack RlPack
| | |– RLPack 1.19 Research
| |
| |– Unpack SafeDisc
| | |– SafeDISC2.x
| | |– Safedisc-Easy or Hard – Vol 1
| | |– Safedisc-Easy or Hard – Vol 2
| | |– Safedisc-Easy or Hard – Vol 3
| |
| |– Unpack SLVc0deProtector
| | |– Unpacking SLVc0deProtector 1.1
| | |– UNPACKING SLVc0deProtector 1.11 Tut 1_tlandn
| | |– UNPACKING SLVc0deProtector 1.11 Tut 2_tlandn
| |
| |– Unpack Software Compress
| | |– MANUAL UNPACK Software Compress 1.2
| |
| |– Unpack SoftWrap
| | |– SoftWrap 6.1.1_Loader
| |
| |– Unpack SPLayer
| | |– Manual unpacking SPLayer 0.08
| |
| |– Unpack SVKP
| | |– Manual Unpacking SVKP 1.32 Tut 1 – ASM Target
| |
| |– Unpack tELock
| | |– Manual Unpack tElock 0.90
| | |– Manual unpacking tElock 0.98b1
| |
| |– Unpack UPX
| | |– Inline_Patching for UPX
| | |– Manual unpacking UPX Protector 1.0x
| | |– Unpack UpX 0.896_1.02
| | |– unpack UPX Scramble RC 1.x
| |
| |– Unpack Virogen Crypt
| | |– Manual unpacking Virogen Crypt v0.75
| |
| |– Unpack Visual Protect
| | |– Manual Removing Visual Protect 3.5.4
| |
| |– Unpack WWPack32
| | |– Manual unpacking WWPack32 1.x
| |
| |– Unpack Yoda Crypter
| | |– Manual unpacking y0da’s Crypter v1.2
| | |– unpack Yoda Cryptor 1.2
| |
| |– Unpack Yoda Protector
| | |– Yoda’s protectors v1.02[MUP]
| | |– Yoda’s protectors v1.03.2 beta3[MUP]
| | |– Yoda’s protectors v1.03.2[MUP]
| | |– Yoda’s protectors v1.03.3[MUP]

Note : Bộ tài liệu này được {REA_TEAM} biên soạn và tổng hợp nhằm phục vụ cộng đồng một cách phi lợi nhuận. Mọi hành động sao chép hay đăng tải trên các diễn đàn khác cần ghi rõ nguồn gốc từ {REA_TEAM}. Những hành vi sao chép hay lấy bài viết từ tài liệu này để đăng tài cần phải ghi rõ tên tác giả của nó. BQT REA sẽ không chịu bất kì một trách nhiệm nào nếu ai đó sử dụng tài liệu nhằm phục vụ cho những hành động bất hợp pháp!!

Download :

1. Megaupload:

Part1 : http://www.megaupload.com/?d=D3KVFIXU

Part2 : http://www.megaupload.com/?d=S09Q00NQ

Part3 : http://www.megaupload.com/?d=K5271PZX

Part4 : http://www.megaupload.com/?d=EGN0W7Z5
Comments
 1. kienmanowar says:

  Thanx for someone who translate REA book to English

  REA Unpacking eBook – English
  This ebook is a collection of unpacking tutorials, papers and documents gathered together by members of Reverse Engineering Association (REA).

  This is a translation of the Vietnamese edition (also converted to PDF). Be aware this is poorly translated but you should be able to get the basic idea of the methods.

  Download here :
  http://www.tuts4you.com/download.php?view.2622

  Regards

 2. knight says:

  book này toàn soft cũ, tut cũng cũ bác ạ

 3. uploader says:

  other link
  _http://www.mediafire.com/download.php?m2g0j9mbtyd

 4. I think the admin of this web page is actually working hard in favor of his site, for the reason that here every material is quality based data.

 5. I have to thank you for the efforts you have put in penning this site.

  I’m hoping to check out the same high-grade content from you later on as well.
  In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my
  own, personal blog now 😉

 6. Lép says:

  a ơi cho e cái link khác chứ link trên die hết rồi 😦

 7. mh says:

  Sao em down về rồi mà không đọc được nhỉ ?

 8. kienmanowar says:

  Em đang sử dụng Win7? Nếu dùng Win7 thì em google từ khóa “open chm file windows 7”

  Regards,

 9. mh says:

  Thanks a e đã đọc được rồi. Anh có tuts nào hướng dẫn unpack uPolyX 0.04
  UpolyX 0.5 và patch không vậy? A gửi cho em với nhé.

 10. v3rm0uth95 says:

  Em đọc rất nhiều bài của anh rất hay và bổ ích. Cảm ơn anh
  Link bài này bị hỏng anh có thể post lại link khác không ?

 11. kienmanowar says:

  Chào em,

  Tài liệu này được nhiều nơi share lắm, em thử Google link xem, ví dụ ở đây (http://index-of.es/Reverse-Engineering/). Trong trường hợp không download được thì anh sẽ upload lại nhé!

  Regards,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.